Bulldog Clip

Addysgu a dysgu

Ar y dudalen hon fe welwch gasgliad o wersi mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ar draws ERW.
Bwriad y gwersi hyn yw i ysgogi trafodaethau proffesiynol ynghylch dysgu ac addysgu.
I’r perwyl hwn, hyderwn y bydd modd i arweinwyr ac athrawon wneud defnydd o’r adnodd i bwrpas trafodaethau a datblygiad proffesiynol o fewn eu hysgolion.
Dymunwn ddiolch yn fawr iawn i’r holl athrawon fu’n rhan o’r ffilmio am eu parodrwydd i rannu eu harferion gyda’r rhanbarth.

I weld ein fideos ewch i'n sianel YouTube, fel arall cliciwch ar y dolenni isod.

 

YGG Aberteifi Primary School - Cyfnod Sylfaen  

 Ysgolion Cynradd:

 

 

 Ysgolion Uwchradd:

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.