Dolenni a Chysylltiadau Defnyddiol

Dolenni Defnyddiol:

BeWellTeachWell – offeryn hunangymorth ar-lein am ddim sy’n ceisio helpu athrawon y Deyrnas Unedig i oresgyn rhai o’r heriau allweddol a wynebir gan y rhai yn y proffesiwn

Partneriaeth Cymorth Addysg – elusen sydd wedi ymrwymo i lwyddiant y sector addysg. Mae’r Bartneriaeth yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau cymorth sy'n bodoli’n unswydd i sicrhau bod unigolion, a’r sefydliadau y maent yn gweithio ynddynt, yn gweithio ar eu gorau.

Cyngor y Gweithlu Addysg – rheoleiddiwr ymarferwyr addysg yng Nghymru er budd dysgwyr a’r cyhoedd yn gyffredinol. Mae’r Cyngor yn hybu statws y gweithlu trwy hyrwyddo safonau uchel o ran ymddygiad proffesiynol a chymhwysedd a thrwy sicrhau bod y safonau hyn yn cael eu cynnal

Llywodraethwyr Cymru – llais llywodraethwyr ysgol yng Nghymru. Mae Llywodraethwyr Cymru yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad annibynnol ar y ffordd y caiff ysgolion yng Nghymru eu llywodraethu.

Dysgu Cymru – Adnodd ar y we, a ddyluniwyd gan Lywodraeth Cymru i fodloni anghenion addysgwyr ac ymarferwyr a gwella safonau mewn ysgolion ledled Cymru

Gwefan Llywodraeth Cymru

Undebau Llafur / Cymdeithasau Proffesiynol:

 

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.