Newyddion Diweddaraf AD

Gallwch ddod o hyd i holl ddiweddariadau diweddaraf Grŵp AD ERW ar y dudalen hon.

Athrawon cyflenwi a staff cymorth cyflenwi – gwiriadau diogelu a chyflogi

A ydych yn sicrhau bod y gwiriadau diogelu a chymwysterau cywir wedi cael eu cynnal mewn perthynas â chyflogi athrawon cyflenwi a staff cymorth cyflenwi?
Mae’r Canllawiau a luniodd Llywodraeth Cymru yn 2015, ‘Cadw Dysgwyr yn Ddiogel’, yn rhoi cyngor ar ddyletswyddau cyflogwyr o ran diogelu dysgwyr. Mae’r rhain yn cynnwys cyfarwyddyd mewn perthynas â staff cyflenwi.
Mae’r canllawiau yn ei gwneud yn ofynnol i gyflogwyr sicrhau eu bod yn dilyn gweithdrefnau recriwtio diogel, a bod gwiriadau priodol yn cael eu cynnal ar bob aelod newydd o staff a gwirfoddolwr a fydd yn gweithio gyda phlant.
Mae Cyngor y Gweithlu Addysg ‘Arweiniad i Gyflogwyr: Cyflogi Athrawon Ysgol a Gweithwyr Cymorth Dysgu mewn Ysgolion’ yn tynnu sylw at y gofyniad cyfreithiol sydd ar ysgolion, awdurdodau lleol ac asiantaethau cyflenwi i sicrhau eu bod yn cyflogi gweithwyr sydd wedi’u cofrestru gyda’r Cyngor.
Rhaid i staff cyflenwi fod yn ymwybodol o’r unigolyn penodol yn yr ysgol sy’n gyfrifol am ddiogelu, rhag ofn y bydd mater yn codi tra byddant yn yr ysgol.
Byddem yn ddiolchgar pe baech yn tynnu sylw’r holl staff sy’n gweithio yn y maes hwn at y dogfennau cryno isod, a phe baech yn parhau i hyrwyddo diogelwch yn y cyd-destun hwn er mwyn pwysleisio ei bwysigrwydd a’i berthnasedd:

Gofynion Diogelu

Athrawon Cymwysedig a Gwaith Addysgu

 

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.