Polisïau a Chanllawiau

O’r dudalen hon, gallwch lawrlwytho ein polisïau AD rhanbarthol enghreifftiol, a chael gafael ar ddogfennau canllaw defnyddiol a deddfwriaeth berthnasol. Ar gyfer pob polisi a dogfen ganllaw AD arall, cysylltwch ag Adran AD eich Awdurdod Lleol.

Polisïau Adnoddau Dynol Enghreifftiol Rhanbarthol:

Polisi Tâl Athrawon Enghreifftiol ERW 2016/17

Weithdrefn Model Gallu ERW ar gyfer Athrawon a Phenaethiaid

Dogfennau Canllaw:

Adran Addysg – Dogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol 2016

Cyngor y Gweithlu Addysg – Canllaw ar Ddefnyddio Cyfryngau Cymdeithasol yn Gyfrifol (Chwefror 2016)

Llywodraeth Cymru – Model Cenedlaethol ar gyfer Gweithio’n Rhanbarthol (Tachwedd 2015)

Llywodraeth Cymru – Adfywio Gwaith Rheoli Pobl Mewn Ysgolion (Ebrill 2015)

 

Dogfennau Canllaw Rheoli Perfformiad

Dogfennau Canllaw Recriwtio a Dethol

 

Deddfwriaeth Berthnasol:

Mae dolenni i’r ddeddfwriaeth allweddol sy’n berthnasol i’r gwaith o staffio ysgolion yng Nghymru i’w gweld isod. Dylid nodi bod yna hefyd gyfoeth o ddeddfwriaeth generig yn ymwneud â chyflogaeth y mae’n ofynnol i ysgolion gydymffurfio â hi. Felly, mae’n bwysig bob amser gofyn am gyngor gan Adran AD eich Awdurdod Lleol o ran materion sy’n ymwneud â chyflogaeth, a hynny cyn cymryd unrhyw gamau.

Deddf Addysg 2002

Deddf Addysg (Cymru) 2014

Rheoliadau Ffedereiddio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2014

Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005

Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2006

Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) (Diwygio) 2014Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.