Recriwtio & Dethol

Mae recriwtio da yn hollbwysig i bob ysgol – dod o hyd i'r bobl iawn ar gyfer y rolau iawn, ar yr adeg iawn. Mae'n sicrhau bod gan y gweithlu y sgiliau a'r galluoedd perthnasol i ddiwallu anghenion yr ysgol 'nawr, ac yn y dyfodol. Mae recriwtio effeithiol yn golygu mwy na llenwi swydd wag. Mae'n ymwneud â chael effaith ar faterion mwy hirdymor, er enghraifft meithrin sgiliau ar gyfer y dyfodol, a pherfformiad yr ysgol.

Mae diogelu ein dysgwyr a’n hoedolion sy’n agored i niwed yn egwyddor sylfaenol i’r rhanbarth. Mae gan ERW, yn ogystal â’i ysgolion a’i Awdurdodau Lleol cyfansoddol, rôl allweddol i’w chwarae er mwyn sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn ddiogel ym myd addysg. Mae diogelu dysgwyr ac oedolion sy’n agored i niwed rhag cael eu cam-drin yn gyfrifoldeb a rennir gan yr holl staff. Ni ddylid byth tybio y bydd rhywun arall yn sylweddoli os bydd plant neu oedolion sy’n agored i niwed mewn perygl, ac yn rhoi gwybod am hyn. Er mwyn cefnogi’r egwyddor hon, mae’n hollbwysig bod pob ysgol yn dilyn gofynion ei Hawdurdod Lleol mewn perthynas ag arferion Recriwtio Mwy Diogel.

Mae'r dudalen hon yn cynnwys dogfennau canllaw defnyddiol i gynorthwyo arweinwyr ysgolion a llywodraethwyr gyda phrosesau recriwtio a dethol. I gael cyngor manylach, cysylltwch â Thîm Adnoddau Dynol eich Awdurdod Lleol yn y ffordd arferol.


Dogfennau Canllaw:

Llywodraethwyr Cymru – Ffeil Ffeithiau ar CPCP

Llywodraethwyr Cymru – Canllaw ar Benodi Penaethiaid a Dirprwy Benaethiaid

Nodyn Cyfarwyddyd - Swydd Ddisgrifiadau

Nodyn Cyfarwyddyd - Dulliau Dethol

Crynodeb o'r broses recriwtio

Cwestiynau Cyffredin: Recriwtio a Dethol

Dogfennau templed:

Swydd Ddisgrifiad Pennaeth

Swydd Ddisgrifiad Dirprwy Bennaeth

Swydd Ddisgrifiad Pennaeth Cynorthwyol

Swydd Ddisgrifiad Athro 

 

Deddfwriaeth Berthnasol:

Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2006

Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) (Diwygio) 2014

Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.