Rheoli Perfformiad

Un o'r prif ffyrdd y mae'r Gweithgor Adnoddau Dynol yn llwyddo i wireddu gweledigaeth ERW, sy'n cynnwys addysgu o ansawdd uchel ac arweinyddiaeth dda, yw trwy gyflawni agweddau ar reoli pobl y rhaglen 'Codi Safonau a Gwobrwyo Rhagoriaeth'. Yn rhan o'r rhaglen hon, mae'r Gweithgor Adnoddau Dynol wedi cynllunio pecyn hyfforddiant ar reoli perfformiad, a bydd yn mynd ati i ddarparu'r pecyn hwn i arweinwyr ysgolion a llywodraethwyr ar draws y rhanbarth yn ystod blwyddyn academaidd 2016/17.

Yma gallwch weld manylion y rhaglen hyfforddi hon, ynghyd ag adnoddau ategol.

Rheoli Perfformiad yn Effeithiol – Modiwl E-ddysgu

HR e-module CYM

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod ein modiwl e-ddysgu ‘Rheoli Perfformiad Effeithiol’ bellach ar gael ledled rhanbarth ERW. Datblygwyd y modiwl gan Weithgor Adnoddau Dynol ERW, sy’n cynnwys cynrychiolwyr o’r 6 awdurdod lleol cyfansoddol.  Nod y modiwl e-ddysgu yw darparu trosolwg o brif nodweddion rheoli perfformiad effeithiol ar gyfer athrawon a phenaethiaid.

Mae’r cynnwys yn seiliedig ar ganllawiau Rheoli Perfformiad Llywodraeth Cymru ac yn cadw at Reoliadau Gwerthuso Athrawon Ysgol 2011. Y gynulleidfa darged yw athrawon, arweinwyr canol, uwch-reolwyr, llywodraethwyr, a chynrychiolwyr awdurdodau lleol ac ERW.  Gallwch ddod o hyd i’r modiwl ar lwyfan e-ddysgu eich Awdurdod Lleol.

Byddwch yn cael cyfarwyddiadau ar sut i wneud hyn yn uniongyrchol gan eich Awdurdod Lleol.  Os na fyddwch yn gallu gweld y modiwl, neu os byddai’n well gennych beidio â’i weld, gallwch glicio yma i weld cyflwyniad PowerPoint sy’n crynhoi cynnwys yr e-ddysgu. Fodd bynnag, nodwch y byddai’n fuddiol i chi gwblhau’r modiwl e-ddysgu er mwyn cael profiad dysgu gwell.  Os ydych wedi cwblhau’r modiwl e-ddysgu a’ch bod yn rhywun sy’n ymgymryd ag adolygiadau  rheoli perfformiad ar gyfer staff addysgu eraill (h.y. ‘arfarnwr’), yna efallai yr hoffech gadw lle yn ein gweithdy wyneb yn wyneb, sef ‘Rheoli Perfformiad Effeithiol: Gosod Amcanion’.                                                        

Nod y gweithdy rhyngweithiol hwn yw datblygu ymhellach wybodaeth arfarnwyr am y broses rheoli perfformiad, ac mae’n canolbwyntio’n benodol ar sut i osod amcanion CAMPUS a da. Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am y gweithdai isod.


 

Gweithdai Rheoli Perfformiad Effeithiol: Gosod Amcanion

      effective manaagement - whole school CYMRAEG

Nod y gweithdai rhyngweithiol, wyneb yn wyneb hyn yw darparu’r canlynol ar gyfer gwerthuswyr rheoli perfformiad:

•Trosolwg byr o’r broses rheoli perfformiad i athrawon – gan gynnwys uwch-arweinwyr;

•Gwerthfawrogiad o rôl rheoli perfformiad yng nghyd-destun ehangach gwella ysgolion; a

•Dealltwriaeth ar sut y mae gosod amcanion rheoli perfformiad yn effeithiol.

Mae'r gweithdai wedi’u hanelu at yr holl arfarnwyr rheoli perfformiad – gan gynnwys penaethiaid, llywodraethwyr sydd ar banel arfarnu’r pennaeth, ac unrhyw uwch-arweinwyr neu arweinwyr canol eraill  sy’n ymgymryd â rôl yr ‘arfarnwr’.  

Argymhellwn yn gryf y dylai’r rhai a fydd yn mynd i’r gweithdy wyneb yn wyneb gwblhau’r modiwl e-ddysgu cysylltiedig (gweler uchod am fanylion) o flaen llaw. Y rheswm dros hyn yw nad yw’r gweithdy yn darparu trosolwg mor fanwl ar y broses rheoli perfformiad â’r modiwl e-ddysgu; ei ddiben, yn hytrach, yw canolbwyntio’n fwy penodol ar sut i lunio amcanion CAMPUS, da.

Bydd nifer o weithdai’n cael eu cynnal ymhob Awdurdod Lleol rhwng mis Ebrill a mis Hydref 2017, yn barod ar gyfer y cylch rheoli perfformiad nesaf mewn ysgolion. 

Gallwch fynd i weithdai Cymraeg, Saesneg neu ddwyieithog ledled rhanbarth ERW. Bydd taflenni dwyieithog ar gael ym mhob gweithdy. Gallwch gadw lle ar y gweithdai trwy Evenbrite, a hynny trwy glicio yma. Os nad oes gennych fynediad i Evenbrite, cysylltwch â Lorna Simpson (Rheolwr Adnoddau Dynol ERW), trwy anfon e-bost i lorna.simpson@erw.org.uk. 

Adnoddau Ategol

Estyn – Defnydd Statudol o Safonau Arweinyddiaeth wrth Reoli Perfformiad Penaethiaid (Tachwedd 2015)

Rheoliadau Gwerthuso Athrawon Ysgol (Cymru) 2011

Llywodraeth Cymru – Pecyn Gwybodaeth Rheoli Perfformiad

Llywodraeth Cymru – Safonau Proffesiynol

Nod y gweithdai rhyngweithiol, wyneb yn wyneb hyn yw darparu’r canlynol ar gyfer gwerthuswyr rheoli perfformiad:

 

  • Trosolwg byr o’r broses rheoli perfformiad i athrawon – gan gynnwys uwch-arweinwyr;

 

  • Gwerthfawrogiad o rôl rheoli perfformiad yng nghyd-destun ehangach gwella ysgolion; a

 

  • Dealltwriaeth ar sut y mae gosod amcanion rheoli perfformiad yn effeithiol.

 

Mae’r gweithdai wedi’u hanelu at yr holl arfarnwyr rheoli perfformiad – gan gynnwys penaethiaid, llywodraethwyr sydd ar banel arfarnu’r pennaeth, ac unrhyw uwch-arweinwyr neu arweinwyr canol eraill  sy’n ymgymryd â rôl yr ‘arfarnwr’. 

 

Argymhellwn yn gryf y dylai’r rhai a fydd yn mynd i’r gweithdy wyneb yn wyneb gwblhau’r modiwl e-ddysgu cysylltiedig (gweler uchod am fanylion) o flaen llaw. Y rheswm dros hyn yw nad yw’r gweithdy yn darparu trosolwg mor fanwl ar y broses rheoli perfformiad â’r modiwl e-ddysgu; ei ddiben, yn hytrach, yw canolbwyntio’n fwy penodol ar sut i lunio amcanion CAMPUS, da.

 

Bydd nifer o weithdai’n cael eu cynnal ymhob Awdurdod Lleol rhwng mis Ebrill a mis Hydref 2017, yn barod ar gyfer y cylch rheoli perfformiad nesaf mewn ysgolion.

 

Gallwch fynd i weithdai Cymraeg, Saesneg neu ddwyieithog ledled rhanbarth ERW. Bydd taflenni dwyieithog ar gael ym mhob gweithdy.

 

Gallwch gadw lle ar y gweithdai trwy Evenbrite, a hynny trwy glicio yma. Os nad oes gennych fynediad i Evenbrite, cysylltwch â admin@erw.org.uk .

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.