Gweithgorau

Er mwyn cyflawni'r blaenoriaethau a nodwyd yn ei Gynllun Busnes a'i Strategaeth, mae ERW a'r chwe awdurdod lleol perthnasol wedi sefydlu nifer bach o weithgorau i gefnogi'r ddarpariaeth.

Mae'r ddogfen hon yn amlinellu'r trefniadau ar gyfer y grwpiau hyn ynghyd â'r disgwyliadau ohonynt. Mae hefyd yn egluro swyddogaethau a chyfrifoldebau'r Cyd-bwyllgor a'r Bwrdd Gweithredol.

 

Working Groups CYM

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.