Pwyllgor ar y Cyd

Mae'r Cyd-bwyllgor yn cynnwys arweinwyr y chwe Awdurdod Lleol ac mae'n cael ei gynghori gan Fwrdd Gweithredol y Cyfarwyddwyr, arbenigwyr gwella ysgolion allanol, Cynrychiolwyr y Penaethiaid a'r Rheolwr Gyfarwyddwr.

 

Y Cynghorydd Alun Thomas OBE

Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-Nedd Port Talbot

Y Cynghorydd Alun Thomas OBE

Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot er Mai 2009.

Cafodd ei eni a'i fagu yn Onllwyn lle bu'n byw ac yn gweithio y rhan fwyaf 

o'i fywyd.  Mae'n gyn-löwr ac wedi bod yn ymwneud â gwaith gwirfoddol er pan oedd yn 14 oed gan wasanaethu fel aelod pwyllgor iau yr YMCA lleol.  Bu'n gwasanaethu fel aelod o bwyllgor Neuadd Bentref Pant-y-ffordd a Neuadd Les y Glowyr yn Onllwyn, lle bu'n Ysgrifennydd Cyffredinol am 18 mlynedd, gan ymddeol yn Rhagfyr 1992 ar ôl gwasanaethu yno am dros 30 mlynedd. Roedd hefyd yn un o aelodau sefydlu Côr Meibion Onllwyn a bellach mae'n aelod oes.  Daeth yn aelod o Gyngor Cymuned Onllwyn yn 1985 ac ef yn awr yw eu harchwilydd mewnol ac ymgynghorydd prosiectau.  Mae wedi cadeirio'r Cyngor hwn ar sawl achlysur hefyd.  Yn 1993, enillodd sedd ar Gyngor Sir Gorllewin Morgannwg mewn isetholiad gan gynrychioli Cwm Dulais.

Daeth yn Is-gadeirydd y Fforwm Gwrth Dlodi Cenedlaethol ac yn Gadeirydd ei Bwyllgor Polisi yn ei gyfarfod cychwynnol.  Pan ad-drefnwyd Llywodraeth Leol yn 1996, fe lenwodd sawl swydd cyn dod yn Gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio ac yna'n Dirprwy Arweinydd y Cyngor yn 2004.

Mae'n Gadeirydd Ward Onllwyn y Blaid Llafur, swydd y mae wedi'i llenwi er 1985, ac mae'n gyn-Lywydd y Blaid Lafur yn Etholaeth Castell-nedd. Mae ef hefyd yn gyn-chwip a chadeirydd Grŵp Llafur Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ac yn adnabyddus drwy'r mudiad Llafur Cenedlaethol ym Mhrydain.  Am gryn nifer o flynyddoedd, fe gynrychiolodd Cyngor Castell-nedd Port Talbot ar yr CLlL, yr CLlLC ac ar hyn o bryd fe yw Dirprwy Arweinydd a Llefarydd Addysg ar ran Ymgyrch (bellach Cynghrair) Cymunedau Maes Glo, ac mae'n gefnogwr ymrwymedig yr holl sefydliadau diwylliannol a chwaraeon o fewn y cymunedau a gynrychiolir ganddo.

Mae ei ddiddordebau hamdden yn cynnwys Rygbi, Pêl-droed (yr Elyrch, wrth gwrs!), cerddoriaeth ac adloniant a gwaith gwirfoddol, gan gynnwys Cynllun trafnidiaeth Cymuned Cwm Dulais. 

Yn 2012, dyfarnwyd iddo Wleidydd Lleol y Flwyddyn 2011 mewn seremoni yng Nghaerdydd.

Yn 2014, dyfarnwyd yr OBE iddo am ei Wasanaeth i Lywodraeth Leol yng Nghymru ac ym mis Ionawr 2015 derbyniodd Ddoethuriaeth Anrhydeddus oddi wrth Brifysgol Abertawe.

Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn

Arweinydd Cyngor Ceredigion

Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn

Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn yw'r wraig gyntaf i arwain Cyngor Sir Ceredigion ac mae’n Arweinydd Grŵp Plaid Cymru ar y Cyngor ers 2006.

Wedi’i geni yn yr Alban a’i magu ym Morth-y-gest ger Porthmadog, mae Ellen yn gynghorydd ar ward Ceulanamaesmawr yng ngogledd y sir ac yn gynghorydd cymuned ers 14 mlynedd. Mae'n dal portffolio Cydraddoldebau a Heneiddio'n Dda Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, yn Gadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Lleol Ceredigion ac yn gyn-Gadeirydd Bwrdd Adfywio Strategol Aberystwyth.

Yn gyn-Gadeirydd Cenedlaethol Plaid Cymru, roedd yn ymgeisydd Plaid Cymru ym Maldwyn yn Etholiad Cyffredinol 2005.

Bu’n Gadeirydd y Mudiad Ysgolion Meithrin a Chymdeithas Cymru ar gyfer y Celfyddydau Perfformio.

Roedd hi’n gweithio’n broffesiynol ym maes gweinyddu’r celfyddydau ac mae’n un o sylfaenwyr Cwmni Theatr Arad Goch. Bu hefyd yn Gyfarwyddwr CYD ac yn Rheolwr Cyffredinol ar Radio Ceredigion.

Mae’r Cynghorydd ap Gwynn yn Is-gadeirydd ERW (Ein Rhanbarth ar Waith) ac yn ddiweddar cafodd ei hethol yn Gadeirydd Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru.

Yn gyn-aelod o Gyngor Celfyddydau Cymru bu ganddi rôl arweiniol yn sefydlu Theatr Genedlaethol Cymru a bu’n Gadeirydd Hyfforddiant Celfyddydau Cymru. Mae’n gyn-aelod o fyrddau eco-dyfi, Tai Ceredigion a Chyngor Prifysgol Aberystwyth, lle yr enillodd ei gradd a Thystysgrif Dysgu ôl-radd.

Gwasanaethodd fel Llywodraethwr Coleg Ceredigion ac mae’n dal ar Fyrddau Llywodraethol Ysgol Gynradd Gymunedol Talybont ac Ysgol Gynradd Gymunedol Llangynfelyn.  Mae hefyd yn aelod o Fwrdd Addysg Strategol 14-19 Ceredigion.

Y Cynghorydd Barry Thomas

Arweinydd Cyngor Sir Powys

Y Cynghorydd Barry Thomas

Mae'r Cynghorydd Thomas yn cynrychioli ward Llangynyw ger y Trallwng ac ef yw Arweinydd y Grŵp Anwleidyddol.

Fe'i hetholwyd yn Arweinydd Cyngor Sir Powys ym mis Ionawr 2014.

Roedd y Cynghorydd Thomas, a fu'n aelod o awdurdod unedol cysgodol Cyngor Sir Powys o 1995 ymlaen, yng nghyfarfod cyntaf y Cyngor Sir yn dilyn ad-drefnu llywodraeth leol ym 1996 ac mae wedi bod yn aelod ers hynny.

Yn ystod ei gyfnod yn aelod o'r Cyngor Sir, mae wedi cyflawni nifer o uwch-swyddi gan gynnwys dwy flynedd o fod yn Aelod Bwrdd dros y portffolio Priffyrdd a Rheoli Gwastraff.

Bu hefyd yn Gadeirydd Cyngor Sir Powys yn 2011/12. Hefyd bu'r Cynghorydd Thomas yn Gadeirydd Sir Drefaldwyn a hefyd yn Gadeirydd y Pwyllgor Priffyrdd am 7 mlynedd.

Ef oedd Cadeirydd y Pwyllgor Hawliau Tramwy pan oedd Clwy'r Traed a'r Genau yn y sir.

Y Cynghorydd Jamie Adams

Arweinydd Cyngor Sir Penfro

Y Cynghorydd Jamie Adams

Mae Arweinydd Cyngor Sir Penfro, y Cynghorydd Jamie Adams yn ffermwr organig yn Keeston, ger Hwlffordd.

Fe’i hetholwyd ar Gyngor Sir Penfro i gynrychioli Camros yn 2004 ac fe’i penodwyd yn Ddirprwy Aelod Cabinet yn gyfrifol am bortffolio Chwaraeon, Hamdden, Twristiaeth a Diwylliant.

Fe’i penodwyd yn Aelod llawn o’r  Cabinet ar gyfer Priffyrdd a Thrafnidiaeth yn 2007, a daeth yn Ddirprwy Arweinydd yr Awdurdod y flwyddyn ganlynol yn gyfrifol am Briffyrdd a Chynllunio.

Roedd y Cynghorydd Adams, a aned yn Sir Benfro, yn aelod blaenllaw o fudiad Clybiau Ffermwyr Ifanc ac enillodd nifer o gystadlaethau siarad cyhoeddus cenedlaethol.

Bu hefyd yn Gadeirydd Pwyllgor Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru a chynrychiolodd Glybiau Ffermwyr Ifanc Lloegr a Chymru ar lefel Ewropeaidd.

 

 

Y Cynghorydd Emlyn Dole

Arweinydd Cyngor Sir Gaerfyrddin

Y Cynghorydd Emlyn Dole

Daeth Emlyn Dole yn Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin ym mis Mai 2015. Cafodd ei ethol gyntaf i'r Cyngor yn 2008 ac mae yn cynrychioli Ward Llannon. Etholwyd ef yn Arweinydd Grŵp Plaid Cymru yn 2014. Ef yw cadeirydd  Bwrdd Gweithredol y Cyngor ac mae yn eistedd ar amrywiaeth o grwpiau strategol allweddol yn Sir Gaerfyrddin ac yn aelod o Fwrdd Rhanbarth Dinas Bae Abertawe.

Mae gan Emlyn radd Baglor mewn Diwinyddiaeth a gradd Meistr mewn Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol y Drindod Dewi Sant. Mae'n byw  yng Nghwm Gwendraeth, yn briod â'r canwr poblogaidd, Gwenda ac mae ganddo dri mab.

Mae'n gerddor talentog ac yn weinidog rhan amser  i dri chapel. Mae ei ddiddordebau yn cynnwys chwaraeon, ysgrifennu, darllen a theithio. Mae'n siarad Cymraeg.

Y Cynghorydd Rob Stewart

Arweinydd a'r Aelod Cabinet dros y portffolio Cyllid a Strategaeth Cyngor Sir Abertawe

Y Cynghorydd Rob Stewart

Mae Rob wedi byw yn Abertawe gydol ei oes ac fe'i haddysgwyd yn Ysgol Gyfun Treforys cyn iddo fynd i astudio yng Ngholeg Tycoch a Phrifysgol Abertawe. Ar hyn o bryd, mae Rob yn Gynghorydd Llafur ward Treforys, ward y mae wedi'i chynrychioli er 2003. Yn dilyn yr etholiadau lleol yn 2012, penodwyd Rob yn Aelod Cabinet dros y portffolio Cyllid ac Adnoddau yn y weinyddiaeth Lafur newydd, cyn iddo ddod yn Arweinydd y Cyngor ym mis Medi 2014.

Mae gan Rob brofiad sylweddol o weithio ym myd llywodraeth ranbarthol a chenedlaethol, yn bennaf yn y deng mlynedd diwethaf fel Rheolwr Rhaglenni a Phrosiectau ar gyfer yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA) lle bu'n arwain y gwaith o ailddylunio Trwydded Yrru newydd y Deyrnas Unedig.

Mae Rob yn gefnogwr rygbi brwd ac mae ganddo docyn tymor i Stadiwm Liberty lle mae'n un o gefnogwyr selog tîm rygbi'r Gweilch.

Mae Rob yn gerddor brwd hefyd ac yn canu nifer o offerynnau gan gynnwys y piano, yr allweddellau a'r organ.

Y Cynghorydd Jennifer Raynor

Yr Aelod Cabinet dros Addysg Cyngor Sir Abertawe

Y Cynghorydd Jennifer Raynor

Cafodd Jennifer Raynor ei hethol yn Aelod Llafur dros Ward Dyfnant, Abertawe yn 2012.

Mae'r Cynghorydd Raynor wedi bod yn Gynullydd y Panel Craffu ar Berfformiad Ysgolion, yn Aelod o'r Panel Craffu  ar Wasanaethau Plant a Theuluoedd, yn Aelod o'r Panel Perfformiad Lles ac yn Aelod o'r Panel Ymchwiliad – Plant sy'n Derbyn Gofal.

Hefyd mae'r Cynghorydd Raynor wedi bod yn aelod o'r Pwyllgor Archwilio ac yn Gadeirydd yr Is-bwyllgor Hawliau Tramwy a Thir Comin.

Mae gan y Cynghorydd Raynor radd mewn Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg a chymhwyster ôl-raddedig ar gyfer addysgu. Mae wedi bod yn athrawes mewn ysgolion trydyddol ac uwchradd ac wedi bod yn weithiwr ieuenctid.

Hefyd mae'r Cynghorydd Raynor wedi'i chyflogi ar brosiectau ymchwil niferus ym meysydd addysgu mathemateg, gofal cymdeithasol a chyfiawnder ieuenctid.

Penodwyd y Cynghorydd Raynor yn Aelod Cabinet dros y portffolio Addysg ym mis Medi 2014.

Mark James

Prif Weithredwr Arweiniol ERW

Mark James

Ganed Mark James ym Merthyr Tudful.  Mae ganddo fwy na 35 mlynedd o brofiad mewn Llywodraeth Leol a gweithiodd ynghanol byd Llywodraeth yn San Steffan yn gynrychiolydd 33 Bwrdeistref Llundain gyda’r Llywodraeth.

Gweithiodd hefyd i Ddinas Westminster a Bwrdeistref Llundain Barnet cyn symud i  Boston yn Swydd Lincoln lle y daeth yn Brif Weithredwr. Mae gan Mark enw da am adfer hynt sefydliadau mawrion a chyflawni cynlluniau adfywio llwyddiannus iawn. Mae’r rhain wedi cynnwys dwy stadiwm chwaraeon, traciau athletau, pyllau nofio, canolfannau siopa, datblygiadau swyddfa, sinemâu sawl-sgrîn, theatrau a chanolfannau cynadledda a llawer mwy.

Mae gan Mark radd anrhydedd a gradd meistr yn y gyfraith, ynghyd â diploma ôl-radd mewn gweinyddiaeth gyhoeddus. Mae’n mwynhau chwaraeon yn fawr ac mae’n dal i ymarfer yn rheolaidd a hyd yn oed yn cystadlu yn achlysurol.

Yn 2007, enillodd Mark anrhydedd “Arweinydd Sector Cyhoeddus y Flwyddyn Cymru”.  O dan ei arweinyddiaeth, tyfodd Sir Gaerfyrddin yn un o’r cynghorau uchaf ei barch ac yn un o’r rhai sy’n perfformio orau yng Nghymru.

Ag yntau’n cyflogi 9,500 o staff, a throsiant blynyddol o £570M y flwyddyn a rhaglen gyfalaf enfawr o bron i £100M y flwyddyn, mae’r Cyngor yn fusnes mawr iawn. Trwy’r rhaglen buddsoddi mewn ysgolion gwerth £330M, codwyd nifer o ysgolion newydd yn Llanelli, Caerfyrddin a Rhydaman. 

Mae’r rhaglen dai £240M wedi golygu fod cannoedd o bobl leol wedi cael eu cyflogi i sicrhau bod y 9,000 o dai sydd yn nwylo’r Cyngor yn cyrraedd safonau modern ac mae’r rhaglen adfywio a hamdden 5 mlynedd wedi golygu y gwnaed buddsoddiad enfawr ym meysydd busnes, chwaraeon a hamdden ledled Sir Gaerfyrddin.  

Mae Mark yn aelod o nifer o Fyrddau Cenedlaethol, yn eu plith Fwrdd Ysgolion yr 21ain Ganrif. Ef yw’r Arweinydd Cenedlaethol ar Addysg yng Nghymru i Solace ac mae hefyd yn Brif Weithredwr Arweiniol Rhanbarthol ar Wella Ysgolion yn y De Orllewin a’r Canolbarth, ac mae’n cynghori Cyd Bwyllgor y Consortia Rhanbarthol.  Mae Mark hefyd yn Gyfarwyddwr anweithredol Llywodraeth Cymru.

Yn Anrhydeddau Blwyddyn Newydd 2012, derbyniodd Mark y CBE gan Ei Mawrhydi y Frenhines i gydnabod ei wasanaeth i lywodraeth leol.

 

Aled Evans

Cyfarwyddwr Arweinol ERW

Aled Evans

Penodwyd Aled yn Gyfarwyddwr Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol oes yn Awdurdod Lleol Castell-nedd Port Talbot ym mis Mai 2013. Cyn hynny roedd yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol a oedd yn gyfrifol am wella ysgolion, dysgu gydol oes a chynhwysiad. Gall Aled siarad Cymraeg yn rhugl.

 

Mae wedi gweithio yng Nghastell-nedd Port Talbot ers 2000 a bu’n Bennaeth ar ddwy ysgol gynradd yng ngorllewin Cymru cyn hynny. Mae wedi gweithio gydag Estyn fel arolygydd cofrestredig yn y sector cynradd ac fel arolygydd cyfoedion yn y sector awdurdodau lleol.

 

Yn 2011, cafodd secondiad i swydd ran-amser gyda Llywodraeth Cymru i gefnogi datblygiad yr Uned Safonau Ysgolion. Yn ystod y cyfnod hwn sefydlwyd y model cenedlaethol ar gyfer bandio ysgolion. Mae hefyd wedi cefnogi gwelliannau i wasanaethau addysg yng Nghyngor Bwrdeistref Blaenau Gwent, gan ymgymryd â rôl y Cyfarwyddwr Adfer am chwe mis.

 

Ar hyn o bryd, mae’n aelod o Grŵp Cynghori Llywodraeth Cymru ar Gymraeg Ail Iaith.

Betsan O'Connor

Rheolwr Gyfarwyddwr

Betsan O'Connor

Penodwyd Betsan yn Rheolwr Gyfarwyddwr cyntaf ERW ym mis Mai 2014. Daeth Betsan i ranbarth ERW o Estyn, yn dilyn secondiad gyda Llywodraeth Cymru.
 
Yn AEM am 9 mlynedd, bu Betsan yn gweithio’n bennaf ym maes arolygiadau Awdurdodau Lleol, ond mae hefyd wedi gweithio ar draws ystod cyfrifoldebau Estyn yn arolygu addysg bellach, dysgu yn y gwaith, sefydliadau diogel, gwasanaethau gyrfaoedd a gwasanaethau cymorth ieuenctid. Yn 2010-11, cafodd Betsan ei phenodi’n llwyddiannus ar secondiad yn Rheolwr Strategol cyntaf ar gyfer y Rhaglen Arolygiaethau ar y Cyd – partneriaeth rhwng Estyn, Swyddfa Archwilio Cymru, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru ac Arolygiaeth Iechyd Cymru.
 
Fel Rheolwr Cymorth ac Ymyrraeth Awdurdodau Lleol yn Llywodraeth Cymru, roedd rôl Betsan yn canolbwyntio ar gynnig cymorth a meithrin gallu mewn awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol. Yn benodol, roedd Betsan yn gyfrifol am ddatblygu dull o gynorthwyo awdurdodau lleol ag angen ymyrraeth allanol.
 
Mae ei chyfrifoldebau allweddol a’i diddordebau proffesiynol yn cynnwys cynllunio strategol, strategaethau gwella a rheoli rhaglenni. Yn ei swydd newydd fel Rheolwr Gyfarwyddwr, bydd Betsan yn allweddol o ran mynd â’r strategaeth ranbarthol yn ei blaen.

 

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.