Tîm Strategaeth

Mae'r Tîm Strategaeth, sy'n cynnwys aelodau'r Tîm Rheoli Craidd, yn cwrdd yn rheolaidd i arwain y dasg o gyflawni strategaeth y rhanbarth.

Betsan O'Connor

Rheolwr Gyfarwyddwr

Betsan O'Connor

Penodwyd Betsan yn Rheolwr Gyfarwyddwr cyntaf ERW ym mis Mai 2014. Daeth Betsan i ranbarth ERW o Estyn, yn dilyn secondiad gyda Llywodraeth Cymru.

Yn AEM am 9 mlynedd, bu Betsan yn gweithio’n bennaf ym maes arolygiadau Awdurdodau Lleol, ond mae hefyd wedi gweithio ar draws ystod cyfrifoldebau Estyn yn arolygu addysg bellach, dysgu yn y gwaith, sefydliadau diogel, gwasanaethau gyrfaoedd a gwasanaethau cymorth ieuenctid.

Yn 2010-11, cafodd Betsan ei phenodi’n llwyddiannus ar secondiad yn Rheolwr Strategol cyntaf ar gyfer y Rhaglen Arolygiaethau ar y Cyd – partneriaeth rhwng Estyn, Swyddfa Archwilio Cymru, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru ac Arolygiaeth Iechyd Cymru. 

Fel Rheolwr Cymorth ac Ymyrraeth Awdurdodau Lleol yn Llywodraeth Cymru, roedd rôl Betsan yn canolbwyntio ar gynnig cymorth a meithrin gallu mewn awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol. Yn benodol, roedd Betsan yn gyfrifol am ddatblygu dull o gynorthwyo awdurdodau lleol ag angen ymyrraeth allanol.

Mae ei chyfrifoldebau allweddol a’i diddordebau proffesiynol yn cynnwys cynllunio strategol, strategaethau gwella a rheoli rhaglenni. Yn ei swydd newydd fel Rheolwr Gyfarwyddwr, bydd Betsan yn allweddol o ran mynd â’r strategaeth ranbarthol yn ei blaen.

 

Helen Morgan-Rees

Pennaeth Hwb

Helen Morgan-Rees

Dechreuodd Helen ei gyrfa fel athrawes yng Nghaerdydd ym 1991 cyn symud i Gastell-nedd Port Talbot lle bu’n Ddirprwy Bennaeth ac yn Bennaeth mewn dwy ysgol cyfrwng Cymraeg. Ymunodd Helen â’r tîm gwella ysgolion yng Nghastell-nedd Port Talbot ar secondiad dwy flynedd yn 2009 fel Swyddog Datblygu Addysg, gyda chyfrifoldeb am gefnogi a herio ugain ysgol yn y sectorau cynradd ac uwchradd.

Derbyniodd Helen swydd fel Swyddog Datblygu Addysg parhaol yn 2010 ac, yn ddiweddar, bu’n gweithio fel Arolygydd Ei Mawrhydi gydag Estyn. Roedd Helen yn Bennaeth Dysgu a Chynhwysiant yng Nghyngor Bwrdeistref Castell-nedd Port Talbot ac erbyn hyn mae hi’n Bennaeth Gwella Addysg i Ddinas a Sir Abertawe a Chyngor Bwrdeistref Castell-nedd Port Talbot . Helen yw Pennaeth yr Hwb Dwyreiniol yng nghonsortiwm ERW.

Mae ei meysydd cyfrifoldeb allweddol wedi cynnwys gwella ysgolion, arwain systemau, hybu arfer dda a hunanarfarnu effeithiol, pontio effeithiol rhwng CA2 a CA3, sgiliau meddwl ac asesu ar gyfer dysgu, cytundebau partneriaeth ac addysg cyfrwng Cymraeg.

 

Andi Morgan

Pennaeth Hwb

Andi Morgan

Wedi iddo ennill gradd mewn Saesneg yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin, lle bu iddo hefyd ddysgu Cymraeg fel ail iaith, bu Andi'n gweithio mewn amrywiaeth o ysgolion cynradd, gan wasanaethu fel Pennaeth am tua dwy flynedd ar bymtheg. 

Ymunodd Andi â'r gwasanaeth gwella ysgolion yn 2007, gan gefnogi ysgolion yn Ardal Caerfyrddin ar y dechrau. Yn 2010, ymgymerodd Andi â rôl Uwch-swyddog Gwella Ysgolion, gan weithio fel Arweinydd Tîm Ardal ar gyfer Ardal Dinefwr, ac arwain y gwaith o ddarparu cymorth a hyfforddiant i lywodraethwyr. Yn 2013, daeth Andi yn Brif Ymgynghorydd Her Sir Gâr, cyn dechrau ar ei rôl bresennol yn 2016. 

Mae Andi yn mwynhau cefnogi'r amrywiaeth eang o weithgareddau gwella ysgolion sydd gan ERW, a hynny trwy agendâu'r Bwrdd Gweithredu Strategol, y Tîm Strategaeth, a'r Bwrdd Blaenoriaethau Arwain Dysgu. Mae meysydd allweddol o ran ffocws a phrofiad yng ngwaith Andi wedi cynnwys llywodraethu ysgolion yn effeithiol, datblygu arweinyddiaeth ganol, CPCP, a rhaglenni ar gyfer Penaethiaid newydd eu penodi. Roedd Andi wedi cyfrannu'n rheolaidd at y Bwrdd Datblygu Arweinyddiaeth Cenedlaethol, ac mae'n parhau i ymddiddori llawer yn natblygiad arweinyddiaeth ysgol gyfan. 

Mae Andi wedi cael hyfforddiant o dan Estyn ar gyfer arolygu ysgolion ac Awdurdodau Lleol. 

Mae cyfrifoldebau allweddol a diddordebau proffesiynol Andi'n cynnwys cydgysylltu gweithgareddau strategol gwella ysgolion, Ysgolion Creadigol Arweiniol a rhaglenni Rhwydwaith y Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol. Yn ei rôl newydd fel Pennaeth Hwb y Gorllewin, bydd Andi'n canolbwyntio ar waith Hwb effeithiol a chyson er mwyn cefnogi'r strategaeth ranbarthol. 

Meinir Ebbsworth

Pennaeth Hwb

Meinir Ebbsworth

Cychwynnodd Meinir ei gyrfa addysgu yn Ysgol Gyfun Llanhari cyn symud yn Bennaeth Adran y Gymraeg i Ysgol Uwchradd Aberteifi. Bu’n brif arholwr TGAU i Gyd-Bwyllgor Addysg Cymru, ac mae wedi cyhoeddi llawer o adnoddau dosbarth a llyfrau darllen ar gyfer pob Cyfnod Allweddol.

Bu’n athrawes ymgynghorol gyda Cheredigion, yna’n Swyddog Gwella Ysgolion cyn cychwyn ar ei rol yn 2014 fel Pennaeth Gwella Ysgolion Ceredigion ac arweinydd hwb Powys a Cheredigion.

Mae’n arolygydd Estyn ar gyfer y sector uwchradd a bu hefyd yn arolygu Awdurdodau Lleol.

Mae Meinir yn gyfrifol am weithredu strategaeth gwella ysgolion ERW ar draws ysgolion Powys a Cheredigion, ac yn gyfrifol am raglen datblygiad proffesiynol Ymgynghorwyr Her ERW.

Alan Edwards

Pennaeth Addysgu a Dysgu

Alan Edwards

Dechreuodd Alan Edwards ei yrfa addysgu yn Ysgol Dewi Sant, Sir Benfro, lle roedd yn gyfrifol am addysgu Mathemateg ar draws Cyfnodau Allweddol 3, 4 a 5. Yn ystod ei amser yn yr ysgol hon, cafodd ei benodi'n Bennaeth y Gyfadran Mathemateg a TGCh, ac yn ddiweddarach daeth yn Gydgysylltydd Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Mae ganddo hefyd brofiad sylweddol o weithio gyda phlant ar draws pob cyfnod o fewn addysg gynradd. Yn 2012 cafodd Alan secondiad o'r swydd hon i fod yn Athro Ymgynghorol Mathemateg a Rhifedd yn Awdurdod Lleol Sir Benfro, ac yn ddiweddarach daeth yn Ymgynghorydd Her Mathemateg a Rhifedd, ac wedi hynny'n Ymgynghorydd Her i ysgolion.

Mae'n Arolygydd Estyn hyfforddedig ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd. Mae ganddo Radd Meistr Ymchwil mewn Addysg lle bu'n canolbwyntio ar ddefnyddio adnoddau diriaethol i wella addysg fathemategol.

Erbyn hyn, Alan yw Pennaeth Addysgu a Dysgu ERW. Yn rhinwedd y swydd hon mae'n gyfrifol am weithredu'r strategaeth ranbarthol er mwyn cefnogi ysgolion i weithredu a datblygu newidiadau i'r cwricwlwm, yn ogystal â gwella ansawdd addysgu a dysgu. Mae'n gyfrifol am arwain y rhaglenni canlynol yn ERW:

·         Ysgolion Arloesi’r Cwricwlwm

·         Cymorth ar gyfer y TGAU newydd

  *   Mathemateg a Rhifedd
  *   Saesneg a Llythrennedd
  *   Cymraeg
  *   Y Cyfnod Sylfaen
  *   Strategaeth Addysgu a Dysgu
  *   14-19
  *   Cymorth ar gyfer Ieithoedd Tramor Modern

Aneirin Thomas

Pennaeth Cymorth a Pherfformiad

Aneirin Thomas

Wedi iddo raddio, bu Aneirin, dros gyfnod o ugain mlynedd, yn gweithio mewn nifer o ysgolion ac Awdurdodau Lleol, lle bu'n Bennaeth ac yn gweithio yn y maes gwella ysgolion. Mae ei waith wedi cynnwys cynllunio strategol a datblygu systemau, yn ogystal ag arwain mewn meysydd allweddol o ran asesiadau athrawon.

Wedi iddo weithio fel Ymgynghorydd Her i Sir Gâr am ddwy flynedd, penodwyd Aneirin yn Arweinydd Ardal. Roedd y gwaith hwn, ran fynychaf, yn golygu cefnogi ysgolion cynradd ac uwchradd yn ardal Caerfyrddin, yn ogystal ag arwain o ran perfformiad ysgolion ac asesiadau athrawon. Mae wedi gweithio'n agos gydag ysgolion yr oedd yn ofynnol iddynt wella'n sylweddol, gan gefnogi'r Penaethiaid a'r Cyrff Llywodraethu.

Ar hyn o bryd, mae Aneirin yn rhan o Dîm Canolog ERW, ac yn arwain ym meysydd cefnogaeth, ansawdd a pherfformiad. Ei brif gyfrifoldebau yw datblygu systemau effeithiol i symleiddio gwaith Ymgynghorwyr Her, a sicrhau cefnogaeth a her o ansawdd uchel i ysgolion ledled y rhanbarth. Mae Aneirin hefyd yn Wiriwr Arweiniol yn ERW, fel rhan o'r Rhaglen Diogelu Asesiadau Athrawon, sy'n rhaglen genedlaethol.

Mae Aneirin yn Arolygydd Estyn hyfforddedig.

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.