Y Bwrdd Gweithredol

Mae'r Bwrdd Gweithredol yn cynnwys Cyfarwyddwyr Addysg o bob un o'r chwe Awdurdod Lleol sy'n rhan o'r Consortiwm, ynghyd ag aelodau allanol.

Mae'r Bwrdd yn cyfarfod bob mis i:

  • Fonitro cynnydd yn unol â'r Cynllun Bunses
  • Dwyn y Bwrdd Cyflawni i gyfrif yn unol â'r Cynllun Busnes
  • Cynllunio ariannol ac atebolrwydd

 

Aled Evans

Cyfarwyddwr Arweinol ERW

Aled Evans

Penodwyd Aled yn Gyfarwyddwr Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol oes yn Awdurdod Lleol Castell-nedd Port Talbot ym mis Mai 2013. Cyn hynny roedd yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol a oedd yn gyfrifol am wella ysgolion, dysgu gydol oes a chynhwysiad. Gall Aled siarad Cymraeg yn rhugl.

Mae wedi gweithio yng Nghastell-nedd Port Talbot ers 2000 a bu’n Bennaeth ar ddwy ysgol gynradd yng ngorllewin Cymru cyn hynny. Mae wedi gweithio gydag Estyn fel arolygydd cofrestredig yn y sector cynradd ac fel arolygydd cyfoedion yn y sector awdurdodau lleol.

Yn 2011, cafodd secondiad i swydd ran-amser gyda Llywodraeth Cymru i gefnogi datblygiad yr Uned Safonau Ysgolion. Mae hefyd wedi cefnogi gwelliannau i wasanaethau addysg yng Nghyngor Bwrdeistref Blaenau Gwent, gan ymgymryd â rôl y Cyfarwyddwr Adfer am chwe mis.

Ar hyn o bryd, mae’n aelod o Grŵp Cynghori Llywodraeth Cymru ar Gymraeg Ail Iaith.

Rob Sully

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant corfforaethol Cyngor Sir Caerfyrddin

Rob Sully

Mae Robert wedi bod yn Brif Swyddog gyda’r Awdurdod oddi ar ei sefydlu adeg ad-drefnu llywodraeth leol ym 1996 ac mae wedi ymgymryd â sawl swydd Cyfarwyddwr dros y cyfnod hwn. Cyn hynny, bu'n arweinydd llwyddiannus sefydliad llafur uniongyrchol, awdurdod lleol, oedd y mwyaf o ran maint a’r mwyaf llwyddiannus yng Nghymru o dan yr hyn a oedd, bryd hynny, yn drefn tendro cystadleuol orfodol.

Peiriannydd sifil siartredig yw Robert wrth ei alwedigaeth ac mae hefyd yn amgylcheddwr siartredig. Mae ei brofiad proffesiynol yn rhychwantu amrywiaeth eang o wasanaethau cyhoeddus, gan gynnwys priffyrdd, trafnidiaeth, peirianneg ddinesig, rheoli gwastraff, cynllunio, adfywio, tai ac, yn fwyaf diweddar, addysg a gwasanaethau plant. Cychwynnodd ar ei yrfa â chyfnod o weithio yn y sector preifat i gontractwr adeiladu rhyngwladol mawr.

Er 2010, mae wedi arwain Adran Addysg a Phlant y Cyngor ac mae wedi cyfarwyddo ei gwasanaethau drwy gyfres o arolygiadau allanol llwyddiannus. Dan ei arweiniad, sicrhaodd Cyngor Sir Caerfyrddin ganlyniad cadarnhaol yn 2012 yn arolygiad Estyn o'i wasanaethau addysg awdurdod lleol i blant a phobl ifanc, y barnwyd eu bod yn "Dda", o ran y perfformiad presennol a'r rhagolygon o ran gwella. Ers hynny, mae deilliannau dysgwyr wedi parhau i wella. Mae Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru wedi cydnabod yn gyson fod y Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant a ddarperir gan y Cyngor ymysg y gorau yng Nghymru. 

Robert sy’n bennaf gyfrifol am Raglen Moderneiddio Addysg y Cyngor, sy'n trawsnewid system ysgolion y sir yn fawr. Mae mwy na £180 o filiynau wedi'u buddsoddi eisoes i resymoli ysgolion a lleoedd mewn ysgolion a gwella adeiladau ysgolion, a bwriedir buddsoddi £260 o filiynau dros y blynyddoedd nesaf. Bu prosiect trawsnewid Dinefwr yn ganolog i'r rhaglen hon, sef prosiect a welodd sefydlu tair ysgol uwchradd newydd yn lle'r pum hen ysgol, gyda thua £70 o filiynau yn cael eu buddsoddi i greu safleoedd ysgol newydd a moderneiddio'r cyfleusterau presennol.

Mae Robert wedi bod yn Arolygydd Cymheiriaid i Estyn ac wedi bod yn aelod o Fwrdd Adfer Gweinidogol ar gyfer gwasanaethau addysg.

Kate Evan Hughes

Cyfarwyddwr am Blant ac Ysgolion

Kate Evan Hughes

Cafodd Kate Evan-Hughes ei phenodi’n Gyfarwyddwr Plant ac Ysgolion ar gyfer Cyngor Sir Penfro ym mis Mawrth 2016, ar ôl bod yn Bennaeth Addysg yn Sir Benfro er mis Medi 2013.

Bu Kate yn addysgu am 15 mlynedd mewn ysgolion Cymraeg a Saesneg, a bu’n Bennaeth yn Sir Fynwy cyn ymuno â’r gwasanaeth gwella ysgolion yng Nghasnewydd, Gwent, fel swyddog gwella ysgolion.

Yn ystod ei chyfnod yng Nghasnewydd, roedd Kate yn gyfrifol am Gynhwysiant, a hynny ochr yn ochr â’i rôl fel swyddog gwella ysgolion.

Yn 2012, cafodd Kate ei phenodi’n Ddirprwy Brif Swyddog Addysg ar gyfer Casnewydd a Blaenau Gwent ar y cyd.

Yn rhinwedd ei swydd bresennol, mae gan Kate gyfrifoldeb cyffredinol am Wella Ysgolion, ADY a materion sy’n ymwneud â Chynhwysiant, Trefniadaeth Ysgolion a Seilwaith Ysgolion, megis Derbyniadau, Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol a rhaglenni Cyfalaf yr 21ain Ganrif, yn ogystal â throseddau ieuenctid a phlant ag anableddau.

Nick Williams

Prif Swyddog Addysg, Dinas a Sir Abertawe

Nick Williams

Nick Williams yw Prif Swyddog Addysg Dinas a Sir Abertawe. Fe'i penodwyd ym mis Mawrth 2017 ar ôl cael ei benodi'n Bennaeth Cefnogi Dysgwyr, yn Abertawe, ym mis Chwefror 2016.

Mae gyrfa broffesiynol Nick yn canolbwyntio'n gryf ar addysg. Ar ôl ennill gradd ag anrhydedd o Brifysgol Bangor ym 1985 ac yn dyheu am rôl arweiniol gynnar, fe'i penodwyd yn ddirprwy-bennaeth ym 1990. Mae wedi bod yn bennaeth llwyddiannus mewn dwy ysgol gynradd yn ystod ei yrfa.

Mae Nick wedi gweithio ochr yn ochr â nifer o sefydliadau addysgol gan gynnwys Llywodraeth Cynulliad Cymru ers 2011 ac mae wedi bod yn weithgar wrth gefnogi datblygiad gwasanaethau cefnogi dysgwyr a dysgu gydol oes.

Mae e'n frwd dros sicrhau cydraddoldeb a chefnogi ysgolion a sefydliadau er mwyn cynyddu cyfleoedd bywyd a gwella lles pobl ifanc ac mae'n dymuno bod yn aelod gweithgar o ddatblygiad ysgolion i gyflawni hyn. Fel siaradwr Cymraeg, mae e'n falch o hybu datblygiad y Gymraeg a diwylliant Cymreig ym mhob sefydliad addysg.

Mae Nick yn byw yn Abertawe gyda'i bartner, Sue, a'i ddwy ferch, Ellen 24 a Beth 22. Pan nad yw'n gweithio, mae Nick yn mwynhau gwylio a chefnogi'r Gweilch, a Chymru wrth gwrs.

Ian Roberts

Prif Swyddog Addysg, Cyngor Sir Powys

Ian Roberts

Cychwynnodd Ian ar ei yrfa fel athro ym Mhowys ym 1985 ar ôl graddio o'r Coleg Normal, Bangor.

Bu Ian yn athro mewn pedair ysgol gynradd, yn amrywio o ran maint rhwng 80 a 350 o ddisgyblion, cyn cael ei benodi'n Bennaeth Ysgol Gynradd Gymunedol Maesyrhandir yn y Drenewydd, Powys ym 1993.

Ymunodd Ian ag Awdurdod Lleol Powys yn Ymgynghorydd Cyswllt i ysgolion cynradd ym 1999 a bu ganddo amrywiol swyddi â chyfrifoldeb gan gynnwys Pen-swyddog Gwella Ysgolion.

Penodwyd Ian yn Bennaeth y Gwasanaeth Ysgolion ym mis Mehefin 2014.

Mae ei rôl bresennol yn cynnwys cyfrifoldeb cyffredinol dros Wella Ysgolion, Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad, Trefniadaeth Ysgolion a materion Seilwaith megis Derbyn Disgyblion i Ysgolion, Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol a rhaglenni Cyfalaf cynllun yr 21ain Ganrif.

Mae Ian wedi arolygu ysgolion cynradd ac awdurdodau lleol ar ran Estyn ac mae wedi cyfrannu at bolisi cenedlaethol megis adolygu safonau proffesiynol ar gyfer Penaethiaid Ysgolion ac Athrawon a dogfennau canllaw ar gyfer Dysgwyr Mwy Abl a Thalentog.

Mae Ian yn cynrychioli Powys ar Fwrdd Gweithredol a Bwrdd Cyflawni ERW ac mae hefyd yn aelod o Gymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru (ADEW).

Barry Rees

Cyfarwyddwr Dysgu a Phartneriaeth

Barry Rees

Cafodd ei addysg yn Ysgol Gynradd Pen-parc ac Ysgol Uwchradd Aberteifi

Astudiodd ffisioleg ac imiwnoleg ym Mhrifysgol Aberystwyth

TAR ym Mhrifysgol Aberystwyth

Athro gwyddoniaeth, pennaeth adran a dirprwy bennaeth dros gyfnod o 16 mlynedd. Mae’n meddu ar CPCP.

Yn Arolygwr Ei Mawrhydi gydag Estyn am dair blynedd

Wedi gweithio gyda Chyngor Sir Ceredigion am y 7 mlynedd diwethaf, a hynny fel y Pennaeth Gwella Addysg, y Pennaeth Gwasanaethau Dysgu, a bellach fel Cyfarwyddwr Strategol Dysgu a Phartneriaethau.

Aelod o Fwrdd Gweithredol ERW, y Bwrdd Gweithredu Strategol, ac yn gadeirydd y Bwrdd Blaenoriaethau Dysgu ac Addysgu  

Diddordebau: yn gwirioni ar chwaraeon, yn arbennig rygbi a phêl-droed.

Betsan O'Connor

Rheolwr Gyfarwyddwr

Betsan O'Connor

Penodwyd Betsan yn Rheolwr Gyfarwyddwr cyntaf ERW ym mis Mai 2014. Daeth Betsan i ranbarth ERW o Estyn, yn dilyn secondiad gyda Llywodraeth Cymru.

Yn AEM am 9 mlynedd, bu Betsan yn gweithio’n bennaf ym maes arolygiadau Awdurdodau Lleol, ond mae hefyd wedi gweithio ar draws ystod cyfrifoldebau Estyn yn arolygu addysg bellach, dysgu yn y gwaith, sefydliadau diogel, gwasanaethau gyrfaoedd a gwasanaethau cymorth ieuenctid.

Yn 2010-11, cafodd Betsan ei phenodi’n llwyddiannus ar secondiad yn Rheolwr Strategol cyntaf ar gyfer y Rhaglen Arolygiaethau ar y Cyd – partneriaeth rhwng Estyn, Swyddfa Archwilio Cymru, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru ac Arolygiaeth Iechyd Cymru.

Fel Rheolwr Cymorth ac Ymyrraeth Awdurdodau Lleol yn Llywodraeth Cymru, roedd rôl Betsan yn canolbwyntio ar gynnig cymorth a meithrin gallu mewn awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol.

Yn benodol, roedd Betsan yn gyfrifol am ddatblygu dull o gynorthwyo awdurdodau lleol ag angen ymyrraeth allanol.

Mae ei chyfrifoldebau allweddol a’i diddordebau proffesiynol yn cynnwys cynllunio strategol, strategaethau gwella a rheoli rhaglenni.

Yn ei swydd newydd fel Rheolwr Gyfarwyddwr, bydd Betsan yn allweddol o ran mynd â’r strategaeth ranbarthol yn ei blaen.

 

 

Jonathan Haswell

Swyddog Adran 151

Jonathan Haswell

Jon yw’r Cyfarwyddwr Cyllid a’r Swyddog A151 ar gyfer Cyngor Sir Penfro. Mae’n gyfrifol am y Gwasanaeth Cyllid a Busnes, y Gwasanaeth Refeniw a Budd-daliadau, y Gwasanaeth Archwilio, Risg a Gwybodaeth, y Gwasanaeth Caffael, y Gwasanaeth TGCh a’r Gwasanaeth Trawsnewid. Mae Jon hefyd yn Uwch-berchennog Risg Gwybodaeth Dros Dro ar gyfer y Cyngor, ac yn Uwch-swyddog Cyfrifol Rhaglen y Cyngor ar gyfer Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Karen Lawrence

Ysgol Gynradd Llanfaes

Karen Lawrence

Ar hyn o bryd, rwy’n Bennaeth yn Ysgol Gynradd Gymunedol Llanfaes yn Aberhonddu. Dechreuais addysgu yn 1987, ac rwyf wedi addysgu mewn tair sir wahanol yng Nghymru mewn tair ysgol wahanol iawn. Cefais fy mhenodi i’m rôl bresennol yn 2005. Mae gennyf radd MA mewn Arweinyddiaeth a Rheoli, ac rwy’n mwynhau ymgymryd â rolau mentora ar gyfer Powys, gan weithio gyda phenaethiaid newydd neu benaethiaid dros dro. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rwyf hefyd wedi bod yn ddigon ffodus i gael fy ngwahodd i fynd ar ymweliadau craidd gydag Ymgynghorwyr Her, sydd wedi sicrhau datblygiad proffesiynol da. Rwyf ar Bwyllgor Penaethiaid Dalgylch Cynradd Powys, a finnau hefyd yw cynrychiolydd Powys a Chadeirydd cyfredol Bwrdd Cyfeirio Penaethiaid ERW.

Sally Speedy

Pennaeth Ysgol Maesydderwen

Sally Speedy

Mae Sally Speedy wedi bod yn Bennaeth Ysgol Maesydderwen er mis Medi 2007.
Dechreuodd ar ei gyrfa addysgu yn 1981, a hynny fel Athrawes Saesneg yn Ysgol Uwchradd Llandrindod. Gadawodd yn 1983 i weithio mewn ysgolion yn Llundain a Leeds, cyn dychwelyd i Gymru yn 1990.
Wedi iddi ddychwelyd, cafodd ei phenodi i swydd yn Ysgol Gyfun Gellifedw, Abertawe. Gydol yr wyth mlynedd nesaf, cafodd ei dyrchafu’n Bennaeth Saesneg, a rhoddwyd iddi hefyd gyfrifoldeb ysgol gyfan am arwain y gwaith o ddatblygu addysgu a dysgu.
Yn 1999, symudodd i Ysgol Olchfa, Abertawe, yn Bennaeth Cynorthwyol.
Yn 2003 dychwelodd i Ysgol Gyfun Gellifedw, yn Ddirprwy Bennaeth. Treuliodd y pedair blynedd nesaf yn yr ysgol honno, cyn dod i’w swydd yn Ysgol Maesydderwen.

Aelod Annibynnol

Alun Charles

Arolygiaeth ei Mawrhydi blaenorol

Mererid Stone

Aelod Annibynnol

Mererid Stone

Mae Mererid yn aelod annibynnol o Fwrdd Gweithredol ERW.

Mae Mererid yn gyn-Bennaeth ac mae ganddi brofiad helaeth o arolygu Awdurdodau Lleol, ysgolion a gwella ysgolion.

Mae wedi addysgu mathemateg ar hyd a lled Cymru a Lloegr.

Aelod Annibynol

Alan Tudor Jones

Ar hyn o bryd, mae Alun yn un o Hyrwyddwyr Her Ysgolion Cymru, yn cefnogi ysgolion sy'n rhan o'r cynllun gwella.

Mae'n gyn-Bennaeth ar Ysgol Cwmtawe ym Mhontardawe.

Mae'n gefnogwr brwd i Gynllun Gwobr Dug Caeredin ac yn gwirfoddoli ar ei ran.

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.