Uned Arbennig Myrddin

Uned Arbennig Myrddin

Enw’r Ysgol: Uned Arbennig Myrddin

Sir: Caerfyrddin

Enw’r Pennaeth: Julian Parker

Nifer o fyfyrwyr: 28

Mae disgyblion yn Uned Arbennig Myrddin yng Nghaerfyrddin wedi cymryd rhan mewn profiad dysgu hwyliog. 
Yn ystod perfformiad cerddoriaeth fyw gan fand gwerin, roedd y 28 disgybl wedi dawnsio ac arwain y gerddoriaeth. 
Darparwyd y gerddoriaeth gan "Live Music Now". 
Dywedodd Ceri Lilly, athrawes yng ngofal Uned Myrddin: "Roedd yn brofiad gwerth chweil i'r disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol dwys, difrifol ac awtistig."
Mae'r ysgol yn trefnu sesiwn gerddoriaeth fyw ar ddiwedd bob tymor yn arbennig ar gyfer y plant. 
"Mae'n gallu bod yn anodd ymgysylltu â'n disgyblion, ac nid yw rhai ohonynt yn siarad," meddai Ceri. 
"Mae modd i bawb gael eu cynnwys yn y sesiynau hyn. Roedd un bachgen bach wedi dawnsio yn y drws yn hytrach na dod i mewn i'r neuadd, ond roedd yn braf iawn gweld hynny. 
"Roedd y cerddorion wedi siarad am eu hofferynnau ac wedi rhyngweithio'n dda â'n disgyblion. 
"Roedd yn brofiad dysgu hyfryd, bywiog a hwyliog."

Estyn

Yn ystod arolygiad Estyn ym mis Tachwedd 2015 cafodd yr uned, sy'n rhan o ysgol gynradd brif ffrwd, ei dyfarnu'n "dda" ym mhob un o'r tri chwestiwn allweddol fel rhan o ddyfarniad cyffredinol a oedd yn cyfuno'r Uned a'r ysgol brif ffrwd.
Ni chafwyd yr un argymhelliad i'w gweithredu ar gyfer yr uned a chafwyd sawl "rhagorol" gan gynnwys:
• "Mae'r ddarpariaeth i ddisgyblion ag anghenion ychwanegol yn Uned Arbennig Myrddin yn nodwedd gref o'r ysgol. Mae’r staff sy'n gweithio yn yr Uned yn darparu addysgu a chefnogaeth arbenigol sydd wedi'u cynllunio'n ofalus ac sy'n cyd-fynd yn dda ag anghenion unigol. Maent yn cynllunio cwricwlwm amlsynhwyraidd effeithiol sy'n cynnwys profiadau dysgu diddorol ac sy'n canolbwyntio ar weithgareddau i ddatblygu sgiliau cyfathrebu disgyblion a gwella eu lles. Mae'r defnydd o TG yn nodwedd gref yn yr Uned."
• "Mae'r partneriaethau a ddatblygwyd ar gyfer disgyblion yn Uned Arbennig Myrddin yn gryfder sylweddol yn yr ysgol. Mae'r rhain yn ehangu'r ddarpariaeth yn sylweddol. Er enghraifft, mae partneriaeth gref â busnesau yn y gymuned leol wedi galluogi'r ysgol i brynu adnoddau synhwyraidd arloesol o ansawdd uchel i'w defnyddio mewn ardal addysgu arbenigol. Mae'r offer yn galluogi disgyblion ag anableddau sylweddol i gymryd rhan mewn gweithgareddau na fyddent fel arall yn gallu cael profiad ohonynt, er enghraifft creu cerddoriaeth. Mae'r Athrawon a'r Arweinwyr yn darparu cyngor a hyfforddiant i staff o amrywiaeth eang o ysgolion eraill. Maent yn croesawu disgyblion dros gyfnodau byr neu ymweliadau hirdymor ac yn agor yr adeilad er mwyn i grwpiau eraill sy'n gweithio gyda phlant ag anghenion arbennig ei ddefnyddio. Mae'r cynlluniau hyn yn helpu i ymestyn arfer da mewn addysg anghenion dysgu ychwanegol arbenigol i lawer o ysgolion eraill yn y consortiwm."

"Roedd yr holl sylwadau am yr Uned yn gadarnhaol iawn, yn cynnwys arweinyddiaeth, darpariaeth, deilliannau dysgu a'r rhagolygon ar gyfer gwelliant, sy'n wych wrth ystyried mai darpariaeth arbenigol fach sydd gennym yma." meddai Ceri Lilly.
Ym mis Rhagfyr derbyniodd yr Uned wobr gan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd, Cyngor Sir Gaerfyrddin am weithio mewn partneriaeth.
Roedd yr Uned wedi rhannu gwybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael gan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ymhlith y rhieni, mae'r gwasanaeth yn gallu cefnogi rhieni trwy ddarparu gofal plant yn y cartref, yn enwedig ar gyfer rhieni sy'n ceisio dychwelyd i'r gwaith.
Mae’n cynnig cyngor ar y budd-daliadau sydd ar gael ac unrhyw wasanaethau y mae gan y rhieni hawl iddynt.
Roedd yr uned wedi cynnal cyfarfod, arddangos posteri ac anfon gwybodaeth mewn llythyr at y rheini ac ar ein cyfryngau cymdeithasol,
Cafodd y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ei wahodd i gyngerdd Nadolig yr Uned, er mwyn i rieni gael y cyfle i siarad ag aelodau’r Gwasanaeth wyneb yn wyneb pe bai angen. 

 Myrddin Special Unit 2

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.