Ysgol Maesydderwen

Ysgol Maesydderwen

Enw’r Ysgol: Ysgol Maesydderwen

Sir: Powys

Enw’r Pennaeth: Sally Speedy

Nifer o fyfyrwyr: 450

 

 

Mae staff a disgyblion Ysgol Maesydderwen wedi llwyddo i gyrraedd categori 1A Gwyrdd yn neilliannau'r Categoreiddio Cenedlaethol eleni gan godi o gategori 2B Melyn y llynedd.
Dywedodd y Pennaeth Sally Speedy fod llwyddiant presennol yr ysgol yn ymdrech gan y tîm cyfan wrth i'r staff, y disgyblion, y rhieni a'r llywodraethwyr weithio gyda'i gilydd.
Mae'r ysgol wedi buddsoddi amser yn datblygu system dracio gadarn a defnyddio data yn effeithiol.

"Cyfoeth o adnoddau"

Mae'r ysgol hefyd wedi mireinio'r cwricwlwm i sicrhau ei fod yn bodloni anghenion ei ddysgwyr, yn canolbwyntio ar ddatblygu dysgu ac addysgu ymhellach, yn manteisio ar gyfleoedd i rannu arfer da a datblygu prosesau hunanwerthuso agored ac onest.
"Rydym wedi elwa ar weithio'n agos gyda chydweithwyr mewn ysgolion eraill a'n Hymgynghorydd Her ac rydym wedi manteisio ar gymorth a deunyddiau a ddarparwyd gan ERW" meddai Sally.
Mae'r Ymarferwyr Arweiniol ar gyfer Saesneg a Mathemateg wedi treulio amser gyda'r Arweinwyr Cwricwlwm ac wedi darparu cyfoeth o adnoddau.
"Mae'r Rhwydwaith Wyddoniaeth, trwy gymorth ERW wedi bod yn ffynhonnell amhrisiadwy o ddysgu proffesiynol ar gyfer ein Harweinydd Cwricwlwm," meddai Sally.
"Mae ein Hymgynghorydd Her wedi darparu cymorth penodol, ein helpu i nodi targedau a meysydd i'w datblygu, cefnogi ein dyfarniadau am ein perfformiad presennol a hwyluso Rhwydwaith Dirprwyon y Cwricwlwm. Yn olaf, mae'r dogfennau a'r deunyddiau a gynhyrchwyd gan ERW wedi ein helpu i ddatblygu ein systemau a'n prosesau ein hunain a gwerthuso agweddau ar ein harfer."

Y Dyfodol

"Mae'r daith tuag at y llwyddiant hwn wedi bod yn hir, ac ar adegau yn heriol wrth i ni reoli cwymp mewn niferoedd, diffyg yn y gyllideb a bod ym Mand 5 yn 2011", meddai Sally.
"Fodd bynnag, rydym bellach yn edrych ymlaen at ddatblygu ein llwyddiant a pharhau i ddarparu addysg ardderchog i bobl ifanc Cwm Tawe."

 maesyrdderwen 2

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.