Tîm Cymorth Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig (MEAS)

Tîm Cymorth Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig (MEAS)

 

 

 

 

 

 

 

Enw’r Ysgol: Tîm Cymorth Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig (MEAS) gyda: Ysgol Gynradd Alltwen; Ysgol Gynradd Godre’r Graig; Ysgol Maes y Coed; Ysgol Gymunedol Cwmtawe; Ysgol Gyfun Cwrt Sart; Ysgol Gyfun Dŵr y Felin; Ysgol Dyffryn; Ysgol Gymunedol Llangatwg; Ysgol Gatholig a Chanolfan Chweched Dosbarth St. Joseph; Ysgol Gyfun Sandfields; Ysgol Hendrefelin

Sir: Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Enw’r Pennaeth: Arweinydd y Tîm MEAS - Jan Hoggan

Ysgol Gynradd Alltwen- Owain Hyett

Ysgol Gynradd Godre’r GraigPenny Argyle

Ysgol Maes y Coed - Helen Glover

Ysgol Gymunedol Cwmtawe - Lee Hitchings

Ysgol Gyfun Cwrt SartSteve Peers

Ysgol Gyfun Dŵr y Felin - Susan Handley

Ysgol Dyffryn - Martin Grimes

Ysgol Gymunedol Llangatwg - Alan Rowlands

Ysgol Gatholig a Chanolfan Chweched Dosbarth St. Joseph - Eugene Scourfield

Ysgol Gyfun Sandfields - Mike Gibbon

Ysgol Hendrefelin - Jonathan Roberts

Nifer o fyfyrwyr: 150

 

MEAS display

 

Ers 2010, mae MEAS wedi gweithio mewn partneriaeth yn flynyddol ag ysgolion yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, y gwasanaeth cerddoriaeth a phartneriaid eraill i ddathlu cyflawniadau pobl Dduon ym maes hanes, y celfyddydau, chwaraeon, diwylliant poblogaidd a gwleidyddiaeth.    

"Mae Mis Hanes Pobl Dduon yn ein galluogi i ddathlu hanes cyfoethog ac amrywiol Prydain a Chymru yn benodol, beth bynnag fo'n hethnigrwydd, ac mae'n ein galluogi i werthfawrogi a chydnabod y cyfraniadau pwysig a chadarnhaol niferus a wnaed dros y blynyddoedd gan gymunedau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig," meddai Jan Hoggan, Arweinydd Tîm Cymorth Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig (MEAS) Gwasanaeth Datblygu Addysg a Chynhwysiant Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot. 

Mae'r Grant Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig, sydd bellach yn rhan o'r Grant Gwella Addysg, yn galluogi awdurdodau lleol/ysgolion i gefnogi dysgwyr sy'n dysgu Saesneg fel Iaith Ychwanegol yn ogystal â dysgwyr Lleiafrifoedd Ethnig, a all fod mewn perygl o dangyflawni. 

Mae gweithdai a digwyddiadau Mis Hanes Pobl Dduon yn annog ysgolion i drafod a mynd i'r afael â materion yn ymwneud â chyflawniad dysgwyr Duon a Lleiafrifoedd Ethnig, a hynny trwy'r flwyddyn. 

Ers 2012, mae MEAS wedi gweithio mewn partneriaeth â Chymdeithas Hanes Pobl Dduon Cymru i gael cyllid gan Gyngor y Celfyddydau ar gyfer gweithdai a digwyddiadau sy'n gysylltiedig â Mis Hanes Pobl Dduon.  

Modelau rôl

Mae ymchwil, gweithdai a digwyddiadau yn adlewyrchu cyfraniad cymunedau Pobl Dduon yn y Rhyfel Byd Cyntaf a menywod ysbrydoledig ym myd addysg, hanes a diwylliant. 

Mae modelau rôl ysbrydoledig fel Nelson Mandela, Paul Robeson, Rosa Parks a Martin Luther King wedi bod yn destun ymchwil, astudio a dathlu yn ogystal â modelau rôl mwy cyfoes fel yr awduron Verna Wilkins a Mallory Blackman, yr artist Chinwe Chukwuogo-Roy a'r Farwnes Doreen Lawrence.  

Crëodd y dawnsiwr, model a chyflwynydd, Arnold Matsena, weithdai dawns ar gyfer sawl ysgol a bu myfyrwyr yn cyfweld ag unigolion allweddol lleol o'r Gymuned Pobl Dduon. 

Cymerodd côr Ysgol Uwchradd Cwmtawe ran mewn gweithdy canu gyda'r perfformiwr cenedlaethol Humie Webbe, a gwnaethant berfformio yn Lansiad Cenedlaethol Mis Hanes Pobl Dduon Cymru yn 2014. 

 

 

Cwmtawe school

“Mae dros 150 o ddisgyblion sydd â rhieni duon neu rieni o gefndir cymysg yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, a hynny ar draws ein 68 o ysgolion," meddai Jan. 

"Byddai Hanes Pobl Dduon yn cael ei anwybyddu i raddau helaeth oherwydd y pwysau presennol ar gwricwla ysgolion, gan arwain at broblemau yn ymwneud â hunaniaeth, hiliaeth ac amrywiaeth ddiwylliannol. 

"Ond mae pob disgybl yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau Hanes Pobl Dduon, nid disgyblion Duon a Lleiafrifoedd Ethnig yn unig, ond mae'n galluogi ein dysgwyr Duon a Lleiafrifoedd Ethnig i weld modelau rôl Duon yn cael yr un statws â modelau rôl eraill y maent yn eu trafod ac yn dysgu amdanynt yn aml yn yr ysgol." 

Dathliadau

Yn 2015, roedd y gweithgareddau'n cynnwys hyrwyddo ymwybyddiaeth a dylanwad hanes Pobl Dduon ym myd y ddawns trwy weithdai yn Ysgol Maes y Coed, Ysgol Gynradd Godre’r Graig a Chanolfan Celfyddydau Pontardawe, lle dysgodd 78 o ddisgyblion arddulliau dawnsio gwahanol – o Hip-Hop a Bregddawnsio i arddulliau traddodiadol dawnsio Affricanaidd. 

Cynhaliwyd Gweithdai Menywod Dylanwadol – Hanes Pobl Dduon gydag MEAS a'r ddarlledwraig Sherry Dixon, a weithiodd mewn partneriaeth â'r Gwasanaeth Adnoddau Llyfrgell Addysg, Ysgol Gyfun Sandfields, Ysgol Gyfun St. Joseph ac Ysgol Gynradd Alltwen i ymchwilio a llunio gwybodaeth am fenywod Duon pwysig mewn hanes yn ogystal â menywod Duon dylanwadol yn yr oes fodern fel Rosa Parks, Doreen Lawrence, Chinwe Roy, Whitney Houston, Dame Kelly Holmes a Maya Angelou. Defnyddiwyd gwybodaeth yn y dosbarthiadau i greu darnau o gelf am Fenywod Duon enwog. 

Hefyd, cynhaliwyd digwyddiad i ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon yng Nghanolfan Celfyddydau Pontardawe ym mis Tachwedd.  

Datblygwyd y rhaglen ar sail canlyniadau gweithdai gyda thros 120 o ddisgyblion. 

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.