Ysgol Cedewain

Ysgol Cedewain

Enw’r Ysgol: Ysgol Cedewain

Sir: Powys

Enw’r Pennaeth: Pippa Sillitoe

Nifer o fyfyrwyr: 120

 

 

Mae gan ddisgyblion Ysgol Cedewain anawsterau dysgu difrifol; mae gan lawer ohonynt anawsterau dysgu difrifol a lluosog neu awtistiaeth.
"Gall byw yn ein byd ni fod yn heriol tu hwnt iddyn nhw," meddai'r pennaeth, Pippa Sillitoe.
"Fel ysgol, rydym bob amser yn chwilio am ddulliau addysgu cyfannol arloesol, sydd nid yn unig yn galluogi ein disgyblion i ddysgu'n fwy effeithiol, ond sydd hefyd yn eu helpu i wneud synnwyr o'r byd, ac yn sicrhau eu bod yn cyflawni eu potensial llawn.
"Rydym yn croesawu'r cyfle i ysgogi ein disgyblion trwy eu galluogi i weithio mewn ffyrdd newydd, oherwydd gall fod yn anodd ennyn diddordeb dysgwyr ag ADY trwy ddulliau addysgu traddodiadol.

Dawns

Dair blynedd yn ôl, cymerodd yr ysgol ran ym mhrosiect Dod Ymlaen Gyda Gwyddoniaeth, gan gyflogi ymarferwr dawns i gynnal gweithdy yn ymchwilio i olau a sain trwy ddawns gyda'r rhan fwyaf o'r disgyblion.
"Bu'r gweithdy hwn yn llwyddiant ysgubol, a gan ein bod eisoes yn gweithio gyda chwmni Dawns Powys, aethom ati i'w gwahodd i ymchwilio i'r posibilrwydd o gyflawni agweddau ar y cwricwlwm trwy symudiadau creadigol a dawns," ychwanegodd Mrs Sillitoe.
"Gyda'n gilydd, gwnaethom gais i Gyngor Celfyddydau Cymru am grant i ariannu prosiect peilot gyda nifer o ddosbarthiadau. Bu'r cais yn llwyddiannus, a chawsom ail grant wedi hynny, sydd wedi galluogi wyth o'n dosbarthiadau i fod yn rhan o'r prosiect eleni.

Gweledigaeth

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae'r ysgol wedi treulio cryn amser, egni ac adnoddau yn treialu ac yn datblygu'r prosiect trawsgwricwlaidd hwn, gan gyflwyno llythrennedd, rhifedd, ABGI, a'r Dyniaethau trwy ddawns a symudiadau creadigol i ddisgyblion rhwng 3 a 19 oed.
Mae dau ymarferwr dawns wedi'u cyflogi i gydweithio â naw athro dosbarth, er mwyn cyflawni agweddau ar y cwricwlwm a nodwyd ymlaen llaw mewn sesiynau wythnosol.

 

"Ein gweledigaeth yw cefnogi ein dysgwyr ifanc i wneud eu gorau glas, ac mae dull y celfyddydau creadigol, yn sicr, eisoes yn cael effaith fawr ar ddeilliannau yma,"

meddai Mrs Sillitoe.


Mae cynllun gwers/amserlen arsylwi wedi'i ddatblygu/datblygu, sy'n ceisio nodi'r agweddau hynny ar y dull creadigol (meithrin chwilfrydedd, dychymyg, gwytnwch, cydweithrediad, disgyblaeth). Y gobaith yw y bydd y dull hwn yn cael ei fabwysiadu gan athrawon yn eu haddysgeg.
Cynhaliodd y ddau ymarferwr ac aelod o'r tîm arwain weithdy yn amlinellu'r dull gweithredu hwn yng Nghynhadledd ‘Creative Arts and a Creative Curriculum’ yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, ym mis Mawrth 2015.
“Ein gweledigaeth yw cefnogi ein dysgwyr ifanc i wneud eu gorau glas, ac mae'r celfyddydau creadigol, yn sicr, eisoes yn cael effaith fawr ar ddeilliannau yma," meddai Mrs Sillitoe.
"Cawn ein harwain, cyn belled â phosibl, gan ein disgyblion a'u hymatebion i'r ysgogiadau yr ydym yn eu cyflwyno iddynt. Mae gan rai o'n disgyblion gyfyngiadau corfforol a gwybyddol eithafol, ac mae'r celfyddydau creadigol yn cynnig cyfle digynsail i ni ddathlu, gwerthfawrogi, ac adeiladu ar eu hymatebion dilys.
"Yn ogystal â hyn, mae ein staff addysgu hefyd wedi cael budd mawr o'r profiad hwn. "Maent wedi cael y cyfle i gydweithio ag ymarferwyr allanol, yn ogystal â dysgu i gydnabod, gwerthfawrogi ac annog ymatebion gan ein dysgwyr mwyaf anabl hyd yn oed. Maent wedi gallu meithrin sgiliau i'w galluogi i gyflawni'r cwricwlwm mewn ffordd fwy creadigol, yn ogystal â sgiliau i'w galluogi i adnabod cyfleoedd i ddefnyddio'r dulliau creadigol. Maent wedi meithrin sgiliau hunanwerthuso a myfyrio."
Un o dargedau'r prosiect hwn oedd cyflawni agweddau a nodwyd ar y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd.

Perfformiad Theatr

Mae pob athro wedi rhannu targedau unigol a dosbarth o ran y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd gyda'u hymarferwyr dawns, ac mae hyn yn allweddol i'r gwaith y maent wedi bod yn ei wneud.
"Roeddem yn un o ysgolion partner Rhaglen Gymorth Genedlaethol y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd, ac mae cyflawni'r Fframwaith hwn mewn ffyrdd arloesol, sy'n ennyn diddordeb ein dysgwyr, wedi bod yn un o brif ffactorau ysgogi'r prosiect hwn," ychwanegodd Mrs Sillitoe.
Daeth y prosiect i ben gyda pherfformiad yn Theatr Hafren gan yr holl ddosbarthiadau dan sylw, a hynny i gynulleidfa lawn.
Gallwch weld y perfformiad ar Youtube trwy chwilio am H2 Kite Cedewain
"Yn ddiweddar, cawsom ein dewis ar gyfer statws Ysgol Creadigol Arweiniol, ac rydym yn croesawu'r cyfle i barhau â'n taith greadigol gyda gweddill y gymuned ddysgu yng Nghymru. Mae staff yn gobeithio y gallwn barhau i ddatblygu'r dulliau addysgu creadigol sy'n cael effaith mor gadarnhaol ar ddeilliannau i'n disgyblion."

  

 Ysgol Cedewain 2

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.