Ysgol Gynradd Aberaeron

Ysgol Gynradd Aberaeron

Enw’r Ysgol: Ysgol Gynradd Aberaeron

Sir: Ceredigion

Enw’r Pennaeth: Catrin Thomas

Nifer o fyfyrwyr: 211

 

  

Pobl busnes Ysgol Gynradd Aberaeron

“Mae hybu entrepreneuriaeth wastad wedi bod yn bwysig iawn i ni fel ysgol. Nid yn unig oherwydd fel pob Cardi da yr ydym am fanteisio ar unrhyw gyfle i wneud ceiniog neu ddwy, ond, mae gan y dref nifer o fusnesau annibynnol llwyddiannus dros ben, rhai ohonynt yn enwog led led Cymru a thu hwnt.”

Catrin Thomas, Pennaeth


Wrth reswm, tu ôl i bob busnes da mae yna entrepreneuriaid galluog a dynamig, a cheisio manteisio ar yr arbenigedd yma oedd yr ysbrydoliaeth wreiddiol i ddatblygu dealltwriaeth o fenter a busnes ein disgyblion.
Ers blynyddoedd bellach, mae’r ysgol yn trefnu diwrnod ‘mini-menter’ (rhywfath o ‘Dragon’s Den’ meets ‘The Apprentice’) yn Nhymor yr Haf gyda disgyblion yn cael y cyfle i fenthyg £5 gan yr ysgol i greu busnes ar yr amod eu bont yn talu’r £5 yn ôl allan o’u helw.
Mae’n rhaid paratoi cynllun busnes ac yna ceisio gwerthu gymaint â phosib mewn dwy awr i gymuned yr ysgol yn ogystal â rhoi ‘pitch’ i’r beirniaid! Mae’r gystadleuaeth yn cael ei feirniadu gan bobl busnes lleol, rheolwr yr Harbwr Feistr cafodd y swydd arswydus eleni!
Mae’r diwrnod wedi mynd o nerth i nerth ac eleni cafwyd dros 30 o fusnesau yn cymryd rhan, yn gwerthu amrywiaeth eang o bethau o losin i emwaith, o froc mor i ‘mocktails’.

Menter

Y diwrnod hwn oedd sbardun dechrau busnes ysgol. Mae disgyblion yr ysgol wedi bod yn rhedeg cwmni o’r enw ‘Creu Aeron Creative’ ers 18 mis bellach. Sefydlwyd y cwmni gan gyngor yr ysgol yn 2015 ac erbyn hyn mae’n cael ei redeg gan fwrdd reoli o dan arweiniad y cyngor ysgol presennol.
Cwmni yw hwn sy’n gwerthu nwyddau chwaethus wedi eu gwneud o waith celf ein disgyblion. Dechreuodd y busnes yn syml iawn drwy werthu cardiau Nadolig, cardiau cyfarch a bagiau am byth wedi eu dylunio gan y plant ac wedi eu hargraffu gan fusnesau lleol.
Erbyn hyn mae’r stoc wedi cynyddu i gynnwys ffedogau a phrintiau yn ogystal. Yn hytrach na gwerthu i rieni, gwelodd ein disgyblion gyfle i fanteisio ar botensial gwerthu i’r holl ymwelwyr sydd yn dod i Aberaeron yn flynyddol.

Elw

Mae nifer o fusnesau Aberaeron wedi cytuno i gadw ein stoc a gyda’u cymorth nhw yn ogystal â gwerthu mewn digwyddiadau fel yr ŵyl bysgod blynyddol, gwnaethpwyd dros £1000 o elw yn y flwyddyn gyntaf.
Yn sgil y llwyddiant yma mae’r disgyblion wedi derbyn cyngor gan entrepreneuriaid lleol ac wedi creu cynllun busnes pedair blynedd yn cynnwys strategaeth marchnata a hysbysebu!
Mae llwyddiant y busnes wedi cael ei gymeradwyo gan gystadleuaeth entrepreneuriaeth Syniadau Mawr Cymru sef ‘Y Criw Mentrus’ ac yr ydym wedi cyrraedd y rownd derfynol genedlaethol dwy flynedd yn olynol ac wedi ennill gwobr Genedlaethol am ‘Ymgysylltu â busnesau’.
Heb os nag oni bai, mae cael y profiad o redeg busnes sydd yn gwerthu nwyddau, mae hyd yn oed pobl nad sy’n berthynas iddynt am brynu, wedi cyffroi ein disgyblion.
Yn amlwg, mae cael profiadau dysgu cyffrous mewn cyd-destun bywyd go iawn yn cael effaith amhrisiadwy ar ddatblygiad sgiliau llythrennedd a rhifedd ein disgyblion.
Ond yn fwy nag hyn gwelwn fel ysgol bod y brwdfrydedd sy’n cael ei greu drwy fynd i’r afael a gweithgareddau ychydig yn wahanol i’r arfer yn heintus. Wedi’r cyfan does dim tebyg i ennill arian da am ddiwrnod o waith caled fel cymhelliant i barhau gyda’r ymdrech, agwedd mae’r disgyblion wedi datblygu tuag at eu busnes ac yn sgil hyn eu dysgu!

  • Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu nwyddau ‘Creu Aeron Creative’ cysylltwch â’r tîm gwerthiant ar 01545570313!

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.