Ysgol Gynradd Penlle'r-gaer

Ysgol Gynradd Penlle'r-gaer

Enw’r Ysgol: Ysgol Gynradd Penlle'r-gaer

Sir: Dinas a Sir Abertawe

Enw’r Pennaeth: Jayne Woolcock

Nifer o fyfyrwyr: 368

 

 

Yn dilyn arolygiad gan Estyn ym mis Mawrth eleni, gofynnwyd i Ysgol Gynradd Penlle'r-gaer gyflwyno astudiaeth achos Arfer Gorau ar y pwnc ‘mae arweinyddiaeth ysgogiadol yn codi safonau.’
Mae'r llywodraethwyr, y Pennaeth a'r Uwch-dîm Rheoli wedi datblygu systemau a phrosesau hunanwerthuso i sicrhau bod yr holl randdeiliaid yn cyfrannu at wella'r ysgol trwy ymgynghoriad a gweithgareddau sy'n sail i arfer, ac sy'n effeithio'n uniongyrchol ar amrediad o ddeilliannau.
“O ganlyniad, mae gan bawb berchnogaeth, dymuniad dilys am ragoriaeth ar bob lefel, a gwell dealltwriaeth o'u rôl unigol a'u hatebolrwydd yn y broses,” meddai'r Pennaeth, Jayne Woolcock.
Mae'r calendr hwn o hunanwerthuso yn dangos yn glir beth y mae angen ei wneud, gan bwy, a phryd.
Mae'r holl waith yn sail i flaenoriaethau, hyfforddiant ac ymarfer yr ysgol.
“Er ei bod yn gylchol, mae'r broses yn esblygu'n gyson, ac yn symud yr ysgol yn ei blaen yn barhaus gan ei bod yn defnyddio amrediad o dystiolaeth uniongyrchol, ac yn nodi targedau gwella mesuradwy a deilliannau disgwyliedig,” ychwanegodd Jayne.
Mae hyn wedi arwain at ymarfer a gweithdrefnau cyson, er enghraifft o ran gwaith cynllunio ac asesu athrawon, ynghyd ag at ddull corfforaethol tuag at fywyd ledled yr ysgol.

Safonau rhagorol

Yn ogystal, barnwyd yn yr Adroddiad gan Estyn, fod yr ysgol yn un rhagorol mewn dau faes ychwanegol – Profiadau Dysgu a Gweithio mewn Partneriaeth.
Dywed yr adroddiad hefyd: “Mae'r ysgol yn cynnig amrediad cytbwys iawn o brofiadau dysgu ysgogol ar gyfer yr holl ddisgyblion, sy'n adeiladu yn eithriadol o dda ar eu gwybodaeth flaenorol.
Mae hyn yn arwain at safonau da ac, weithiau, at safonau rhagorol.
Mae'r cysondeb yng ngwaith cynllunio'r athrawon ar gyfer dosbarthiadau paralel yn gryfder penodol.
Mae cyfarfodydd cynllunio rheolaidd yn canolbwyntio'n glir ar ddeilliannau'r disgyblion, ac yn galluogi athrawon i rannu arbenigedd a gwybodaeth, sydd yn sicrhau darpariaeth o ansawdd uchel.”
“Mae gan yr ysgol amrediad eang o bartneriaethau effeithiol iawn, sy'n cyfoethogi'r cwricwlwm ac yn cefnogi dysg a lles y disgyblion yn arbennig o dda.
Mae pob athro yn rhannu sawl agwedd ar ymarfer da a rhagorol ymysg ei gilydd, a chydag ysgolion eraill, sy'n arwain at ddatblygiad parhaus. Enghreifftiau nodedig yw gwaith yr ysgol o ran tracio lles, dwyieithrwydd, asesu gofal bugeiliol, a threfniadau arwain dirprwyedig, gwaith y mae'r uwch-dîm rheoli yn ei ledaenu i ystod eang o ddarparwyr eraill.”

Datblygiad proffesiynol

Mae'r Pennaeth ac aelodau o'r uwch-dîm rheoli wedi cyfrannu at eu datblygiad proffesiynol eu hunain, yn ogystal ag at ddatblygiad proffesiynol cydweithwyr, trwy gymryd rhan yng ngweithgorau'r Awdurdod Lleol, er enghraifft ‘My Selfie’ – offeryn ar gyfer tracio ac asesu lles, a ‘My Voice’ – holiaduron ar-lein ar gyfer rhanddeiliaid y gellir eu defnyddio yn sail i broses hunanwerthuso'r ysgol.
Mae Ysgol Gynradd Penlle'r-gaer yn ysgol beilot ar gyfer Siarter Iaith ERW, ac mae aelodau o'r staff wedi bod ar gyrsiau Cymraeg ail iaith yr ALl.

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.