Ysgol Gymunedol Tal-y-bont, Ysgol Craig yr Wylfa, Ysgol Llangynfelyn

Ysgol Gymunedol Tal-y-bont, Ysgol Craig yr Wylfa, Ysgol Llangynfelyn

Enw’r Ysgol: Ysgol Gymunedol Tal-y-bont, Ysgol Craig yr Wylfa, Ysgol Llangynfelyn

Sir: Ceredigion

Enw’r Pennaeth: Hefin Jones

Nifer o fyfyrwyr: 130

 

 

Gweithio mewn partneriaeth

Mae bod mewn partneriaeth tair ysgol wedi agor y drws i nifer o bosibiliadau cyffrous ac ymarferol. Er enghraifft, cynllunio gwersi ar y cyd, monitro i sicrhau ansawdd a chymedroli gwaith disgyblion.
Dros y ddwy flynedd diwethaf mae llawer o gydweithio wedi digwydd yn sgil y gofynion sydd ynghlwm wrth y broses o gymedroli gwaith.
"Bellach yn hytrach na chymedroli gwaith fel ysgolion unigol, byddwn yn trefnu cyfarfodydd staff yn rheolaidd yn ystod y flwyddyn i fwrw golwg ar waith ein gilydd," dywedodd y pennaeth Hefin Jones.

Rhannu syniadau

Fel arfer bydd y cyfarfod cyntaf cyn diwedd Tymor yr Hydref ac fe fydd yn canolbwyntio ar un neu ddwy agwedd er mwyn i’r athrawon gael nod benodol i’w hanelu ato yn ystod yr hanner tymor cyntaf.
"I ddechrau fe fyddai’r athrawon yn teimlo braidd yn bryderus am ddangos eu gwaith i gydweithwyr, ond wrth drafod mewn awyrgylch agored a chynhaliol fe wnaeth y pryderon hynny ddiflannu’n gyflym," dywedodd Hefin.
"O’r cychwyn fe brofodd y sesiynau hyn i fod yn gyfle da i gymharu gwaith ein gilydd ac yn fodd naturiol o rannu syniadau hefyd.
"Ar ôl y cyfarfodydd cyntaf hynny, sylweddolwyd y gallai fod yn syniad da i gyd-gynllunio tasgau penodol ar gyfer eu cymedroli’n gan athrawon y gwahanol ddosbarthiadau."
O weithredu yn y fath fodd, roedd yna sicrwydd y byddai’r proffiliau’n cael eu hadeiladu’n raddol dros gyfnod a bod unrhyw fylchau’n cael eu llenwi. Roedd cael cyfle i fod yn rhan o Fforwm y Cyfnod Sylfaen wedi bod o gymorth mawr wrth drefnu cyfnodau di-gyswllt wrth ddechrau ar y gwaith yma hefyd.

Cydweithio

Yn ystod y cyfnod hwn roedd athrawon newydd wedi dechrau gweithio yn un neu fwy o’r ysgolion gan gynnwys athrawon newydd gymhwyso. Mae’r cydweithio hyn wedi sicrhau bod yr athrawon yma wedi cael eu cynnwys mewn trafodaethau am gynllunio a pharatoi gwersi o’r cychwyn ac wedi hefyd sicrhau bod y gwaith sy’n cael ei gyflwyno ar lawr y dosbarth yn addas ar gyfer ei gynnwys mewn proffiliau cymedroli.
Mae’r cydweithio yma hefyd wedi golygu ein bod yn gallu manteisio ar arbenigedd gwahanol athrawon wrth gynllunio tasgau addas ar gyfer eu cyflwyno a’u cymedroli hefyd.
Mae bod mewn partneriaeth 3 ysgol wedi arwain at gydweithio agos mewn meysydd eraill hefyd ac yn enwedig y prosesau sydd ynghlwn gyda gwella ansawdd.
Er enghraifft, mae rôl cydlynwyr yr ysgolion wedi newid yn fawr dros y blynyddoedd. Erbyn hyn, un person sy’n gyfrifol am bwnc neu agwedd ar draws y tair ysgol. Fel rhan o’r gwaith bydd athrawon o un ysgol yn ymweld ag ysgol arall o fewn y bartneriaeth i arsylwi gwersi, i graffu gwaith plant a dod i gasgliadau.
Mae sicrhau cyfleoedd i uwch-dim rheoli’r tair ysgol i ymweld ag ysgolion eraill wedi bod yn fuddiol iawn o ran datblygiad proffesiynol ac yn fodd o gymharu beth sy’n digwydd mewn un ysgol gyda’r ddarpariaeth mewn ysgol arall.
"Rydym wedi ceisio sicrhau bod yr arsylwi hyn yn adeiladol ac yn gynhaliol ac yn arwain at godi safonau," dywedodd Hefin.
"Yn yr un modd, wrth graffu ar waith plant, byddwn yn casglu trawstoriad o lyfrau o’r tair ysgol a bydd y cydlynydd am y maes sy’n cael ei fonitro’n clustnodi cyfnodau i bori drwy’r llyfrau gan ddilyn meini prawf penodol. Yn aml, bydd rheiny’n deillio o’r Cynllun Datblygu Ysgol neu yn argymhellion o ymweliadau gan swyddogion yr adran addysg."
Bydd y cydlynydd hefyd yn gyfrifol am lunio adroddiad ar y canfyddiadau gan dynnu sylw at gryfderau a gwendidau a chynnig unrhyw argymhellion ar gyfer cael eu cynnwys yn y Cynllun Datblygu Ysgol. Mae disgwyl i’r adroddiadau hyn fod yn arfarnol a byddant yn cael eu cyflwyno i’r staff mewn cyfarfodydd ar gyfer staff y 3 ysgol. Bydd crynodeb o’r adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r llywodraethwyr yn dymhorol.
"Wrth ddechrau gweithredu fel hyn, y gobaith oedd y byddem yn gallu lleihau’r baich mewn rhai elfennau o waith gweinyddol ac wrth gloriannu’r sefyllfa gyfredol, y teimlad cyffredinol yw bod cydweithio fel hyn wedi arwain at rannu cyfrifoldebau ac at godi safonau mewn meysydd allweddol," dywedodd Hefin.

 

 

 Ysgol TalybontYsgol LlangynfelynYsgol Craig yr Wylfa

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.