Ysgol Bro Pedr

Ysgol Bro Pedr

Enw’r Ysgol: Ysgol Bro Pedr 

Sir: Ceredigion

Enw’r Pennaeth: Mrs Jane Wyn

Nifer o fyfyrwyr: 1114

 

 

Mae cwrdd ag ystod eang disgyblion yn bwysig iawn i staff Ysgol Bro Pedr.
Mae gan yr ysgol adran anghenion ychwanegol sydd yn darparu bwydlen gynhwysfawr o raglenni ymyrraeth i ddisgyblion y brif ffrwd yn ogystal â Chanolfan y Bont (Uned Anghenion Dwys i ddisgyblion 11-19 sydd wedi ei sefydlu ar gampws yr ysgol) ond roedd staff o’r farn bod angen darpariaeth arbennig ar gyfer grŵp penodol o ddisgyblion a oedd yn draddodiadol yn ddisgyblion prif ffrwd ond, eto, yn cael anawsterau i ymdopi gydag agweddau o’r cwricwlwm. O ganlyniad i hyn, sefydlwyd yr Uned Sgiliau Bywyd.
Mae rhai disgyblion sydd yn mynychu’r uned yn derbyn cwricwlwm amgen yn gyfan gwbl tra bo eraill yn mynychu’n rhan amser, gan gymryd mantais o gymysgedd o sesiynau Sgiliau Bywyd yn ogystal â gwersi penodol y brif ffrwd. Mae hyn yn galluogi i deilwra’r amserlen i’r unigolyn.
“Mae mwy a mwy o ddisgyblion y brif ffrwd yn defnyddio’r uned peth cyntaf yn y bore yn ogystal ag yn ystod cyfnodau di-strwythur gan ein bod yn cynnal rhaglen o weithgareddau a chlybiau megis clwb Lego, gemau awyr agored ayyb,” meddai’r pennaeth Jane Wyn. 
“Rydyn ni’n dathlu hyn gan ei fod yn golygu nad yw’r plant yn teimlo bod stigma ynghlwm â’r uned ac mae hefyd yn meddwl bod disgyblion sydd ag anawsterau cymdeithasol yn cymysgu gyda phobl ifainc sydd â sgiliau cymdeithasol mwy datblygedig, ac yn dysgu sgiliau pwysig megis cyswllt llygad, rhannu gydag eraill a chymryd tro. Mae yna 19 disgybl ynghlwm â’r uned ar hyn o bryd, boed yn rhan amser neu’n derbyn cwricwlwm amgen llawn amser.”
Nod yr Uned Sgiliau Bywyd yw i ddysgu ystod o sgiliau i’r disgyblion er mwyn iddynt fyw mor annibynnol â phosib ar ôl gadael yr ysgol. Mae disgyblion mwy galluog Canolfan y Bont yn mynychu sesiynau yn ôl eu hanghenion e.e. gwersi SULP, gwersi llythrennedd neu sgiliau cymdeithasol. Mae rhai o ddisgyblion Canolfan y Bont eisoes wedi llwyddo i drosglwyddo’n gyfan gwbl i’r Uned Sgiliau Bywyd sydd yn meddwl eu bod yn medru cynnig datblygiad pellach i’r disgyblion hynny sydd yn dangos cynnydd amlwg ac sydd angen her newydd.
Cynigir ystod eang o wersi yn yr Uned Sgiliau Bywyd er enghraifft:

Coginio
Mae’r sesiynau hyn yn cael eu cynnal yng nghegin yr uned ac yn ddelfrydol i’r disgyblion hynny sydd yn gweld hi’n anodd ymdopi ag ystafell technoleg bwyd yr ysgol (efallai oherwydd anawsterau sensori). Mae’r gwersi hyn yn hyrwyddo bwyta’n iach ac yn galluogi i archwilio ac i drafod manteision bwyta bwydydd penodol.

Garddio
Mae gan yr uned ardd amgaeedig sydd yn cynnwys gardd lysiau. Mae disgyblion yr Uned Sgiliau Bywyd yn tyfu ffrwythau a llysiau ac yn eu defnyddio yn eu sesiynau coginio gan wneud siytni i werthu yn Ffair Nadolig yr ysgol er mwyn codi arian i’r adran. Mae’r sesiynau hyn hefyd yn eu dysgu am yr amgylchfyd, bwyta’n iach ac yn ymgorffori elfennau o’r cwricwlwm Gwyddoniaeth.

Sgiliau Cymdeithasol
Mae sesiynau sgiliau cymdeithasol yn caniatáu i helpu disgyblion i ddatblygu sgiliau pwysig megis ymdrin ag arian, delio gyda’r cyhoedd, defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ayyb. Mae’r sesiynau hyn hefyd yn golygu bod yr Uned yn cydweithio’n agos gydag aelodau o’r gymuned - aelodau bydd yn parhau i gefnogi’n disgyblion ar ôl iddynt ymadael ag Ysgol Bro Pedr.

Sgiliau Symud
Mae gan yr Uned Sgiliau Bywyd fynediad at bwll nofio Llambed yn ogystal ag athrawes ddawns leol sydd yn ymweld â’r disgyblion yn wythnosol er mwyn gweithio ar sgiliau symud a sgiliau cydweithio gydag eraill.

Mae’r Uned yn cynnig rhaglen bontio wedi’i deilwra i unigolion blwyddyn 6 sydd yn golygu trosglwyddo i flwyddyn 7 Bro Pedr. Mae hyn yn golygu eu bod yn medru dod yn gyfarwydd gyda systemau’r ysgol uwchradd ac i ddod i adnabod staff a disgyblion yr uned fel bod y broses o drosglwyddo yn un llyfn.

“Rydyn ni’n hynod falch o ddisgyblion a staff yr Uned Sgiliau Bywyd."

Cafodd yr Uned ei dymchwel dros yr haf a braf oedd gweld yr adeilad newydd yn ei lle gyda chyfleusterau modern a phwrpasol.

 

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.