Cyfle datblygu proffesiynol AM DDIM

A oes diddordeb gennych mewn mynychu cyfle datblygu proffesiynol AM DDIM cyffrous sydd ar gael i ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig yn ardaloedd Castell-nedd Port Talbot, Abertawe a Phowys i ddatblygu sgiliau craidd staff mewn Llythrennedd Digidol a/neu Feddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau?

Bydd y cwrs yn cefnogi Datblygiad Proffesiynol Parhaus staff, yn helpu staff i ddarparu sgiliau craidd ar gyfer disgyblion o ran cwricwlwm Dyfodol Llwyddiannus / Fframwaith Cymhwysedd Digidol, ac, yn bwysicach byth, yn paratoi ysgolion ar gyfer cysylltu ag ysgolion eraill dramor.

Mae'r sesiynau hyfforddiant hyn wedi cael eu trefnu ar ran athrawon lleol gan y Tîm Cysylltu Ysgolion Rhyngwladol, gan gefnogi ysgolion i ddatblygu sgiliau disgyblion ar gyfer yr 21ain ganrif a hefyd Rhyngwladoli eu hysgol drwy ddatblygu partneriaethau ag ysgolion eraill a phobl broffesiynol ym maes addysg ledled y byd.

Bydd cymryd rhan yn y cyrsiau canlynol yn paratoi athrawon i ddatblygu partneriaethau ag ysgolion y tu hwnt i Ewrop fel o'r rhaglen Cysylltu Dosbarthiadau a gynigir gan y British Council ar ran yr Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol (DFID).

Sesiynau min nos (3.30-5.30pm) yw'r cyrsiau ac fe'u cynhelir yng Nghanolfan Addysg a Hyfforddiant Baglan, Port Talbot SA12 8TF.  Rhaid i fynychwyr fod yn bresennol ym mhob un o'r tair sesiwn ar gyfer eu dewis o gwrs.  Gall ysgolion wneud cais am 2 le fesul ysgol ar gyfer pob cwrs.

Sgiliau Llythrennedd Digidol – 16Mai, 17 Mai a 12 Gorffennaf

Sgiliau Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau - 22Mai, 23 Mai a 18 Gorffennaf

Bydd y cyrsiau hyn yn cael eu darparu gan arbenigwyr hyfforddi ar ran Meddwl Dysgu Herio a'r British Council yng Nghymru. Mae'r cyrsiau wedi'u llunio i wella sgiliau craidd a nodwyd drwy ymchwil partneriaethau ysgol Rhyngwladol.

Os byddant yn cwblhau'r cwrs min nos tair sesiwn, bydd cyfranogwyr yn ennill Cymhwyster Sgiliau a 'phasbort' i wneud cais am gyllid partneriaeth Cysylltu Dosbarthiadau. Mae Cysylltu Dosbarthiadau yn rhaglen addysg fyd-eang a drefnir gan y British Council mewn partneriaeth â'r Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol. Mae'n cynnig taith ddysgu am ddim sy'n eich helpu i wella eich arferion dosbarth ac i ddatblygu eich syniadau'n rhyngwladol gydag athrawon o'r un meddylfryd. Trwy ddatblygu a rhwydweithio â miloedd o athrawon ledled y byd, nod y British Council yw helpu pobl ifanc i ddatblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r gwerthoedd i fyw a gweithio mewn economi sydd wedi'i globaleiddio.

Os ydych am ddatblygu sgiliau ar gyfer Fframwaith Cymhwysedd Digidol / Dyfodol Llwyddiannus a hefyd meddwl am ddechrau neu barhau â Thaith Cysylltu Rhyngwladol eich ysgol, cwblhewch y ffurflenni isod naill ai ar gyfer y cwrs Llythrennedd Digidol neu sgiliau Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau a'u dychwelyd at Sharon Pruski erbyn dydd Llun 8 Mai 2017.

Ffurflen Sgiliau Llythrennedd Digidol

Ffurflen Sgiliau Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau

 

 

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.