Darpar Arweinwyr Canol ac Arweinwyr Canol Newydd ERW

Mae Rhaglen Darpar Arweinwyr Canol ac Arweinwyr Canol Newydd ERW wedi’i hanelu at y rheiny yn y sectorau cynradd, uwchradd neu ysgolion arbennig, ac mae wedi’i chynllunio i gynnig cyngor ymarferol ynghylch rôl arweinwyr canol.

Mae’r rhaglen hon yn rhan annatod o waith ERW i ddarparu’r arlwy rhanbarthol ar gyfer Dysgu Proffesiynol mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Gall y rheiny sy’n cofrestru ar gwrs Darpar Arweinwyr Canol ac Arweinwyr Canol Newydd, ac sy’n cymryd rhan yn y cwrs hwnnw, ennill credydau tuag at Dystysgrif Dysgu Proffesiynol i Raddedigion: Arweinyddiaeth.

Cynlluniwyd y rhaglen er mwyn cynnig cyngor ymarferol ynglŷn â rôl arweinydd canol.

Cyflwynir y rhaglen dros bedwar diwrnod llawn.

Mae’r sesiynau’n cael eu cynnal gan benaethiaid uwchradd, cynradd, ysgolion arbennig profiadol, uwch arweinwyr a chydweithwyr rhanbarthol arbenigol.

Meddai Sarah Perdue, Cydgysylltydd Dysgu Proffesiynol ERW: “Mae’r rhaglen, sy’n cynnwys dros 22 o oriau dysgu dan arweiniad drwy gyflwyniadau, gweithdai, trafodaethau a thasgau ymarferol, yn rhoi cyfle i bobl feithrin eu gwybodaeth a’u sgiliau wrth iddynt baratoi ar gyfer heriau arweinyddiaeth ganol, a’u hwynebu, ac mae’n rhan o’r strategaeth ranbarthol ar gyfer cynllunio olyniaeth.”

Ymhlith y pynciau yr ymdrinnir â nhw y mae: Sut beth yw Arweinyddiaeth Ganol?; deall yr hinsawdd addysgol bresennol; arsylwi ar wersi yn effeithiol: defnyddio pecyn cymorth ERW; rhoi adborth a delio â sgyrsiau anodd; deall y cyswllt rhwng hunanwerthuso a chynllunio ar gyfer gwella, a mwy.

Mae ail rownd y cwrs yn cael ei chynnal ar hyn o bryd, a chafwyd adborth cadarnhaol iawn gan y rhai sydd wedi bod arno am ei effaith ar eu hymarfer.

Dywedodd Lisa Harvey o Ysgol Gynradd Coed-ffranc yng Nghastell-nedd: “Mae hyfforddiant darpar arweinwyr canol wedi bod yn ffordd effeithiol ac addysgiadol o rannu ymarfer da â chydweithwyr ledled y rhanbarth ac mae wedi fy ngalluogi i ddylanwadu ar fy ymarfer yn yr ysgol, cwestiynu fy sgiliau arweinyddiaeth fy hun ac ystyried sut y gellir gweithredu systemau a strategaethau er mwyn gwella canlyniadau i ddisgyblion. Mae wedi rhoi cyfle i mi gael gwybodaeth werthfawr gan siaradwyr gwadd a rhwydweithio gydag arweinwyr eraill. Rwyf wedi mwynhau’r profiad yn fawr iawn a byddwn yn argymell y cwrs i ddarpar arweinwyr canol eraill.”

Ychwanegodd Kate Hurst, Ysgol Gymunedol Llangatwg: “Mae’r cwrs wedi fy ngalluogi i wella fy effeithiolrwydd fel arweinydd canol. Mae hefyd wedi rhoi i mi’r hyder i wella safonau yn fy adran ac i fanteisio ar ragor o gyfleoedd arweinyddiaeth yn yr ysgol. Mae’r grŵp rhwydweithio ar Hwb wedi bod yn ddefnyddiol iawn, ac mae wedi fy ngalluogi i gael trafodaethau gydag arweinwyr canol ledled y rhanbarth.”

Derbynnir ceisiadau ar gyfer rownd Medi-Rhagfyr 2017 o’r cwrs nawr.

Manylion ynglŷn â sut i wneud cais

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.