ERW – Prosiect Ymwybyddiaeth o Ymlyniad: Meithrin Perthnasoedd a Gwydnwch

Ddydd Llun, 27 Mawrth 2017, cynhaliodd ERW ddigwyddiad 'Prosiect Ymwybyddiaeth o Ymlyniad: Meithrin Perthnasoedd a Gwydnwch'. Defnyddiwyd y digwyddiad i nodi diwedd 18 mis cyntaf y prosiect, ac i roi cyfle i ysgolion arddangos y newidiadau a wnaed ganddynt hyd yma o ganlyniad i'w gwybodaeth newydd am ymlyniad a thrawma datblygiadol. Roedd hefyd yn gyfle i ysgolion nad oeddent wedi cymryd rhan yn flaenorol gael gwybod mwy, ac i ennyn diddordeb ynddynt ar gyfer y cyfnod nesaf.

Roedd yna ddirprwyaeth, ledled rhanbarth ERW, o 54 o ysgolion cynradd, 10 o ysgolion uwchradd, 5 ysgol arbennig, ac 1 ysgol ganol. Aeth 20 o'r ysgolion hynny ati i roi cyflwyniadau byr am arfer yn eu lleoliadau sy'n ymwneud ag ymwybyddiaeth o ymlyniad, tra aeth rhai ati i gyfrannu at weithdai arbenigol ynghylch mabwysiadu, ymwybyddiaeth ofalgar, THRIVE, a Chwarae sy'n Seiliedig ar Berthnasoedd.

Agorwyd y digwyddiad gan Betsan O'Connor, Rheolwr Gyfarwyddwr ERW, yn cael ei dilyn gan Stephen Gear, Pennaeth Cefnogi Cyflawniad a Diogelu yn Llywodraeth Cymru, a Sally Poskett a Daniel Cairns o Kate Cairns Associates, y darparwr hyfforddiant ar Ymwybyddiaeth o Ymlyniad a Hyfforddiant ar Emosiynau a gomisiynwyd gan ERW. Yna, gwrandawodd y cyfranogwyr ar gyflwyniadau trosolwg gan Lee Prichard o THRIVE, gan Helen Worrall ar Chwarae sy'n Seiliedig ar Berthnasoedd, a chan Elizabeth Daniels o Learning2b.

Rhoddodd ysgol gynradd o Abertawe y crynodeb canlynol o'r diwrnod: Diolch i chi am ein gwahodd i fod yn rhan o ddiwrnod cyffrous iawn. Mae paratoi'r cyflwyniad wedi ein helpu i ffocysu ein gwaith ein hunain, ac roedd bod yn rhan o grŵp gydag ysgolion eraill yn golygu ein bod wedi dysgu llawer am sut i symud ymlaen gyda'r plant.

Dywedodd ysgol arall, na fu'n rhan o'r Prosiect hyd yn hyn: Roeddem wedi ein hysbrydoli'n fawr gan y rhan helaeth o'r dydd, ac rydym yn awyddus i ddod yn ysgol sydd ag ymwybyddiaeth o ymlyniad.

Bydd cam nesaf y prosiect yn canolbwyntio ar ymgorffori athroniaeth ymwybyddiaeth o ymlyniad mewn arfer bob dydd ac addysgeg, a hynny trwy gyfres o weithgorau, mentora ysgol i ysgol a hyfforddiant arbenigol, yn ogystal â chynnig cyfleoedd hyfforddi i ysgolion sy'n newydd i'r Prosiect.

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.