Gwobr Diogelwch Ar-lein i Ysgol Llanfaes

Gwobr Diogelwch Ar-lein i Ysgol Llanfaes

Ysgol Llanfaes yw'r ysgol gyntaf yn rhanbarth ERW i ennill statws 'Ysgol Marc Diogelwch Ar-lein 360 Cymru'.

Roedd Llanfaes yn un o chwe ysgol a nodwyd y llynedd i fod yn Ysgol Arweiniol 360 Safe Cymru ar draws rhanbarth ERW. Derbyniodd pob ysgol gyllid oddi wrth ERW i ryddhau staff i baratoi ar gyfer yr achrediad hwn.

Roedd ERW hefyd yn ariannu'r asesiad a'r Wobr 360 Marc. Cafodd y prosiect hwn ei gydlynu a'i ariannu fel rhan o'r grant Dysgu yn y Gymru Ddigidol (LiDW) a chaiff pob ysgol ei chynorthwyo gan Arweinwyr Digidol ar draws ERW.

Grid Dysgu'r De-orllewin oedd yn cymedroli'r asesiad.
 

 

Fel rhan o'r broses o gyflwyno'r model ar draws ERW, bydd wyth Arweinydd Digidol yn cael cyfle i gynnal asesiad wedi'i gymedroli, ac os ydynt yn llwyddiannus byddant yn dod yn Aseswr 360 Safe Cymru.

Bydd hyn yn creu modd i gynorthwyo ysgolion eraill i ymwneud â'r Fframwaith 360 Safe Cymru, sydd ar gael i bob ysgol, yn rhad ac am ddim, trwy Hwb. Trwy fod yn rhan o'r prosiect hwn, mae pob Ysgol Arweiniol wedi cytuno i ddarparu tair sesiwn i ysgolion eraill, gan rannu eu profiadau a chynorthwyo ysgolion i ymwneud â'r fframwaith.

Mae Fframwaith 360 Safe Cymru yn galluogi ysgolion i sicrhau bod pob agwedd ar ddiogelwch ar-lein ar waith, cyn gofyn i ddisgyblion, staff, llywodraethwyr a'r gymuned i ymwneud yn llawn â dysgu digidol.

Dywedodd Greg Morgan, Pennaeth Dysgu Digidol: "Mae ERW yn hapus dros ben mai Ysgol Llanfaes yw ysgol gyntaf y rhanbarth i ennill y Marc Diogelwch Ar-lein yn llwyddiannus. Trwy ennill y wobr mae Ysgol Llanfaes wedi dangos ymrwymiad clir i ddiogelwch ar-lein. Llongyfarchiadau i'r Pennaeth, Karen Lawrence, a phawb arall a fu’n rhan o’r llwyddiant hwn."

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.