Ymateb ERW i arolwg addysgu Cymru

Ymateb ERW i arolwg addysgu Cymru

Mae Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) wedi ymateb heddiw i ganfyddiadau arolwg am ddyfodol addysgu yng Nghymru.

Roedd Arolwg Cenedlaethol Gweithlu Addysg Cymru, a gyflawnwyd gan y Cyngor Gweithlu Addysg ar ran Llywodraeth Cymru, yn tynnu sylw at nifer o heriau allweddol sy'n wynebu'r proffesiwn, a bydd yn cael ei ddefnyddio i lywio cyfeiriad gwasanaethau addysg yn y dyfodol.

Mae ERW yn gynghrair o chwe awdurdod lleol – Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys ac Abertawe – sy'n cefnogi gwella ysgolion drwy gyfrwng strategaeth ranbarthol a chynllun busnes y cytunwyd arnynt.

Gan ymateb i ganfyddiadau'r arolwg, dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr ERW, Betsan O'Connor: "Mae cael darlun clir o'r heriau presennol sy'n wynebu ein staff addysgu yn rhan bwysig o'r broses o foderneiddio a gwella'r gwasanaeth addysg er mwyn sicrhau ei fod yn addas ar gyfer y dyfodol. Rydym yn cydnabod llawer o'r heriau y mae staff wedi tynnu sylw atynt yn rhan o'r arolwg hwn, ac yn wir, fel rhan o'r gwasanaethau gwella ysgolion rhanbarthol, rydym eisoes yn darparu ystod o gyfleoedd cymorth a dysgu proffesiynol i helpu athrawon mewn nifer o feysydd allweddol, gan gynnwys arweinyddiaeth, cymhwysedd digidol, trechu tlodi a chymorth ar gyfer pynciau penodol.

"Yn benodol, mae'r arolwg yn nodi parodrwydd aruthrol i ymgysylltu â datblygiad proffesiynol, i roi cynnig ar arferion addysgu newydd, arloesol a dysgu rhagor am y diwygiadau o ran y cwricwlwm. Mae'r gwaith cadarnhaol sydd ar waith yn ein hysgolion a rhwng ein hysgolion drwy gyfrwng Dyfodol Llwyddiannus yn arwydd clir o'r cynnydd cadarnhaol ym maes addysg yng Nghymru.

"Mae'r arolwg yn tynnu sylw at yr anhawster posibl o gadw athrawon a phryder am lwyth gwaith holl staff yr ysgolion. Yn ddiweddar roedd y rhanbarthau, ynghyd â chydweithwyr ym maes hyfforddi athrawon, wedi lansio ymgyrch Darganfod Addysgu gyda'r nod o ddenu pobl newydd i'r proffesiwn, a hefyd cadw ein gweithlu medrus a thalentog.

"Bydd canlyniadau'r arolwg hwn yn ein helpu i wneud penderfyniadau am ddyfodol addysgu yng Nghymru, ac er nad yw darllen rhai rhannau'n bleserus iawn, mae rhannau eraill yn tynnu sylw at frwdfrydedd a dyhead ein staff i ddarparu addysgu o safon uchel yng Nghymru, a hefyd sut y maent yn ymhyfrydu wrth weld cynnydd ein dysgwyr.

“Mae'r adroddiad yn werthfawr wrth i ni symud ymlaen.”

Adnoddau athrawon:

http://www.erw.cymru/archif-newyddion/2017/03/rhwydweithio-ar-draws-rhanbarth-erw/

http://www.erw.cymru/cefnogaeth-cwricwlwm/tgau/

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.