Canllawiau i rieni a gofalwyr: Sut mae fy mhlentyn yn datblygu yn y Cyfnod Sylfaen? Sut roedd yr ysgol heddiw? – cynradd ac uwchradd

Bob blwyddyn, mae canllawiau yn cael eu darparu i rieni a gofalwyr plant sydd ar ddiwedd eu blwyddyn gyntaf yn y Cyfnod Sylfaen, dysgwyr ar ddiwedd blynyddoedd dau a chwech yn yr ysgol gynradd a disgyblion sydd ar ddiwedd blwyddyn naw yn yr ysgol uwchradd.

Mae gwaith ymchwil ar ymgysylltu â rhieni wedi dangos bod nifer cynyddol o rieni a gofalwyr yn mynd ar-lein i gael gwybodaeth i helpu eu plant.

O ganlyniad felly, byddwn yn ystyried lleihau nifer y copïau caled o’r cyhoeddiad hwn yn y dyfodol.

Os hoffai eich ysgol barhau i dderbyn copïau caled dwyieithog o’r canllawiau diwygiedig eleni,  a/neu fersiynau ieithoedd cymunedol ohonynt, ewch i dudalen Dysgu Cymru a llenwch y ffurflen gais erbyn dydd Iau 25 Mai 2017 fan bellaf.


Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.