Gwobrau Athrawon

Gwobrau Athrawon

MAE athrawon ERW wedi ennill gwobrau cenedlaethol i gydnabod y gwaith da a wneir gan athrawon ac arweinwyr yn ein hysgolion.

Enillodd Mark Thompson o Ysgol Gynradd San Helen, Abertawe, wobr pennaeth y flwyddyn.

Enillodd Susan Treacey o Ysgol Dyffryn Taf, Hendy Gwyn ar Daf, wobr yn y categori cefnogi athrawon a dysgwyr.

Enillodd Bethan Baglow, o Ysgol yr Olchfa, Abertawe, wobr yn y categori rheolwr busnes/bwrsar ysgol.

Roedd Ysgol Gynradd yr Hafod, Abertawe ac Ysgol Golwg y Cwm, Ystradgynlais wedi’u henwebu yng nghategori’r wobr ysgol gyfan am hyrwyddo perthynas â rhieni a’r gymuned.

Roedd Susan Quirk, o Ysgol Glan y Môr, Porth Tywyn, wedi’i henwebu yn y categori hyrwyddo cydweithio er mwyn gwella cyfleoedd dysgu.

Dyma’r tro cyntaf i Wobrau Addysgu Proffesiynol Cymru gael eu cynnal i ddathlu ymrwymiad, ymroddiad ac ysbrydoliaeth y proffesiwn addysgu yng Nghymru.

Roedd modd i ddisgyblion, rhieni a chydweithwyr enwebu gweithwyr addysg proffesiynol ac ysgolion i’w hystyried am wobrau, a chafodd yr enillwyr eu cyhoeddi mewn digwyddiad clodwiw yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd ar ddydd Sul, 7 Mai.

Dywedodd rheolwr-gyfarwyddwr ERW, Betsan O’Connor: “Rydym wrth ein bodd gyda’r llwyddiant y mae gweithwyr addysg proffesiynol ac ysgolion o'r rhanbarth ERW wedi’i gael yn y Gwobrau Athrawon. Mae hyn yn dangos ansawdd ein haddysgu, ein hysgolion a’n staff addysgol.

“Mae’r gwobrau hyn yn dathlu eu hymrwymiad i’r proffesiwn ac yn rhoi’r gydnabyddiaeth haeddiannol i bob un ohonynt.

“Ar ran ERW rwyf yn llongyfarch yr holl enillwyr ac enwebeion.”

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.