Gwobr Aur Peace Mala i Ysgol Gynradd Hafod

Gwobr Aur Peace Mala i Ysgol Gynradd Hafod

Ysgol Gynradd Hafod yw'r ysgol gyntaf yn ERW i ennill Gwobr Aur Peace Mala.

Mae Peace Mala yn brosiect am heddwch sydd wedi ennill sawl gwobr. Dechreuodd y prosiect yn 2001 mewn ymateb i achosion o fwlio disgyblion am resymau hiliol a chrefyddol ar ôl 9/11.

Mae dysgu plant am yr hyn y mae gwahanol bobl yn ei gredu, a rhoi rhyddid iddynt dderbyn gwahanol gredoau crefyddol, yn bwysig i Ysgol Gynradd Hafod.

Mae'r ysgol yn teimlo bod yn rhaid iddi sicrhau bod plant yn sylweddoli pwysigrwydd parchu hawl pobl eraill i fynegi eu crefydd, i symud ymhellach na goddef a derbyn, ac i ddod yn fwy rhagweithiol o ran atal sylwadau sy'n gysylltiedig â rhagfarn a mathau eraill o wahaniaethu.

 

Mae'r ysgol yn credu ei bod yn hyrwyddo dealltwriaeth, parch, cyfeillgarwch, goddefgarwch a heddwch rhwng yr holl gymunedau a diwylliannau drwy gysylltu â Peace Mala.

Mae dod yn Ysgol Peace Mala yn rhan o Gynllun Datblygu Ysgol Gynradd Hafod, a gymeradwywyd gan staff a'r corff llywodraethu.
   
Mae ei holl waith yn ymwneud â Peace Mala yn cael ei fwydo'n ôl i lywodraethwyr yr ysgol yn rheolaidd gan staff a disgyblion.

Caiff rhieni wybod am yr holl waith y mae'r plant a'r ysgol yn ymwneud ag ef a sut y gallant sefydlu'r gwerthoedd gartref.

Yn y cyntedd a'r iard chwarae ac ar hyd coridorau'r ysgol mae amrywiaeth o arddangosiadau lliwgar sydd wedi'u cynllunio i annog y plant i ddangos goddefgarwch, parch a dealltwriaeth ac i groesawu'r gwahaniaethau rhyngddynt.

Yn ogystal mae'r chwe phrif arwydd crefyddol wedi'u harddangos o amgylch yr ysgol.

Gwnaed yr arddangosiadau rhyng-ffydd hyn gan y plant ac maent yn cael eu defnyddio'n rheolaidd yn bwyntiau trafod yn ystod gwasanaethau a gwasanaethau ysgol gyfan gyda chynulleidfa o rieni.

Mae gan dudalen we yr ysgol ran benodol ar gyfer y prosiectau heddwch y maent yn gysylltiedig â nhw.

I gael rhagor o wybodaeth am Peace Mala…

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.