Mae NAWR yn lansio eu gwefan

Mae NAWR, Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg Canolbarth a Gorllewin Cymru yn lansio eu gwefan ddwyieithog heddiw.

Mae’r wefan yn adnodd ar gyfer cynorthwyo athrawon, artistiaid a sefydliadau celf.  Mae’n cynnwys cronfa ddata weithredol o Artistiaid Cymreig, digwyddiadau diwylliannol a chyfleoedd sydd i’w cael ar draws ardaloedd Canolbarth a Gorllewin Cymru (h.y. ardal ERW). Gallwch gofrestru yn awr ar y rhwydwaith drwy’r wefan a chyrchu gwybodaeth am gyfleoedd dysgu proffesiynol sy’n ymwneud â ffyrdd cyffrous o gyflwyno Dysgu Creadigol a’r Celfyddydau Mynegiannol mewn ysgolion ar gyfer plant rhwng 3 a 16 mlwydd oed.

I ddod o hyd i’r wefan ewch at: www.nawr.cymru

Mae NAWR yn un o bedwar rhwydwaith rhanbarthol a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru; mae’n bartneriaeth gydweithredol rhwng Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a chonsortiwm rhanbarthol ERW.  Mae’r Rhwydwaith yn ceisio meithrin hyder a chreadigedd mewn athrawon, dysgwyr ac ymarferwyr y celfyddydau drwy gynnig prosiectau cynhwysol a chydweithredol sy’n seiliedig ar y celfyddydau ac a gaiff eu llywio gan y broses, ynghyd â chyfleoedd dysgu proffesiynol. Mae ein cwmpas yn ymestyn ar draws consortia addysgol ERW (Castell-nedd, Port Talbot, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Powys a Cheredigion), ac mae ein gwreiddiau yng nghampysau Abertawe, PCYDDS.

Mae’r rhwydwaith wedi’i seilio ar ymrwymiad a rennir i ddarparu amgylchedd dysgu ffrwythlon ar gyfer pob plentyn sydd yn yr ysgol yn awr ac yn y dyfodol.  Rydym y canolbwyntio yn benodol ar gymhwyso a gwerth y Celfyddydau Mynegiannol ar draws y cwricwlwm. Mae ein rhaglenni dysgu proffesiynol yn cynnwys gweithdai ymarferol, ymgysylltu yn ddigidol ag arfer effeithiol a rennir, trosglwyddo gwybodaeth a arweinir gan gymheiriaid, a chynhyrchu a dosbarthu adnoddau sy’n cyrraedd cynulleidfaoedd lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae’r wefan yn cydweithio ar draws Canolbarth a Gorllewin Cymru er mwyn cryfhau darpariaeth a gweithgaredd sefydliadau diwylliannol  o ran eu perthynas ag ysgolion.  Wedi ei leoli o fewn cyfadrannau Addysg a Chymunedau a Celf a Dylunio  PCYDDS, mae ymagwedd gydweithredol at drosglwyddo gwybodaeth broffesiynol ac ymchwil arbenigol yn galluogi NAWR i gyflwyno deunydd o ansawdd uchel sydd ganddo effaith hirdymor.  Mae gan NAWR hefyd raglen bwrpasol ar gyfer asesu effaith er mwyn cynorthwyo cynaladwyedd, etifeddiaeth ac archwilio’r angen yn barhaol ar draws yr ardaloedd.

“Mae ymchwil ac astudiaethau yn y D.U. a’r Iwerddon  yn amlygu rôl hanfodol diwylliant a chreadigedd o ran darparu addysg sydd ar y cyfan yn fwy gorffenedig ac sy’n datblygu rhinweddau creadigol ac entrepreneuraidd, yn ogystal â hyder a setiau ehangach o sgiliau yn y dysgwr”  Yr Athro Dai Smith, Medi 2013  

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Rhian Jones, Swyddog Gweithredol y Prosiect rhian.jones@uwtsd.ac.uk 07375 540 503

Erthygl gan: NAWR

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.