Mae'r broses o adrodd am y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol yn newid

Daw'r newid i rym ar unwaith. Y cwbl y disgwylir i ysgolion ei ddarparu yw adroddiad naratif blynyddol i rieni/gofalwyr wedi'i seilio ar y Fframwaith  yn y pynciau canlynol:

• Cymraeg, Saesneg a Mathemateg yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3
• Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu a Datblygiad Mathemategol yn y Cyfnod Sylfaen.

Bydd y newid hwn yn effeithio ar bob ysgol.

Darllenwch mwy...

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.