Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol – arloesedd ac ysbrydoliaeth yn ysgolion ERW

Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol – arloesedd ac ysbrydoliaeth yn ysgolion ERW

Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol – arloesedd ac ysbrydoliaeth yn ysgolion ERW
Ymunodd 72 ysgol o ranbarth ERW â chynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol ar gyfer Rownd 3 o'r rhaglen. Dyma'r grŵp mwyaf o ysgolion i ymuno â'r cynllun ac mae cynrychiolaeth dda o bob un o'r 6 awdurdod. Mae ystod eang o ysgolion sy'n ymwneud â'r rownd gan gynnwys ysgol arbennig, ysgol i'r oed 3–16, ysgolion cynradd trefol a gwledig a phedair ysgol uwchradd.
Mae Sophie Hadaway a Daniel Trivedy o dîm rhanbarthol ERW o Gyngor Celfyddydau Cymru wrthi'n paru Asiantiaid Creadigol â'r ysgolion a dechrau eu cyflwyno i'w gilydd. Gwahoddir pob ysgol i anfon Cydlynydd yr Ysgol a hyd at ddau athro i hyfforddiant yr Ysgolion Creadigol Arweiniol yn hydref 2017 ac ar ôl hwnnw bydd cynllunio'r prosiectau'n yn dechrau o ddifrif.
Cefnoga'r cynllun bartneriaethau arloesol, hirdymor rhwng ysgolion a phroffesiynolion creadigol. Nod y partneriaethau hyn yw ysbrydoli ysgolion i ddarparu'r cwricwlwm mewn ffyrdd sy'n ennyn diddordeb y disgyblion drwy addysgu arloesol. Cefnogant hefyd bobl ifainc i'w herio eu hunain mewn ffyrdd newydd, i ennill hyder a bod yn fwy gweithredol wrth ddysgu.

Cafodd ysgolion Rownd 1 a 2 fudd yn barod o'r cynllun a ganolbwyntia ar gynllun datblygu'r ysgol a thargedu dosbarthiadau/grwpiau penodol o ddisgyblion. Bu ystod eang o broffesiynolion creadigol, gan gynnwys animeiddwyr, dylunwyr apiau, awduron, penseiri, gwneuthurwyr ffilm a chodwyr, yn gweithio ar y prosiect mewn ysgolion ochr yn ochr ag athrawon i ddarparu gweithgareddau dysgu.
Nododd athrawon Rownd 1 a 2 gynnydd yng nghyrhaeddiad y disgyblion o ran meysydd y cwricwlwm dan sylw ac mewn llawer i achos ategwyd hyn gan asesiadau dosbarth, profion cenedlaethol ac, mewn rhai achosion, ganlyniadau TGAU.
Cynyddodd cymhelliant ac ymgysylltiad y disgyblion gyda rhagor o barodrwydd gan y disgyblion i siarad yn y dosbarth ac, mewn llawer o achosion, gynhyrchu darnau estynedig o ysgrifennu. Nododd sawl athro hefyd gynnydd sylweddol o ran cydweithio a sgiliau datrys problemau y disgyblion a chynnydd yn eu hunanhyder a'u hunan-werth.
Cyflwynodd pob ysgol yn y prosiect ffurflen werthuso gydag enghreifftiau o weithgarwch a chynnydd y disgyblion. Mae'r hyn oll yn gasgliad o dystiolaeth i ategu gwerth addysgu creadigol yn yr ystafell ddosbarth. Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.