Datblygu Dinasyddiaeth Fyd-eang drwy Fasnach Deg

Mae 18 o ysgolion yn Sir Gaerfyrddin bellach wedi derbyn Gwobr Cyflawnwr Teg y Rhaglen Ysgolion Masnach Deg.

Mae cymryd rhan yn y Rhaglen Ysgolion Masnach Deg yn helpu dysgwyr i ddeall cyd-ddibyniaeth a sut y gall y dewisiadau a'r penderfyniadau y maent yn eu gwneud bob dydd fel defnyddwyr gael canlyniadau pellgyrhaeddol, gan gyfrannu at eu datblygiad fel dinasyddion byd-eang gwybodus a moesegol. 

Mae Sir Gaerfyrddin yn gweithio gydag ysgolion uwchradd yn eu tro i gydgysylltu diwrnodau pontio CA2/3 mewn gwahanol rannau o'r sir i gefnogi dysgu ac addysgu am Fasnach Deg.

Dechreuodd y diwrnod a gynhaliwyd yn Rhydaman drwy gael cyflwyniad gan Martha Musonza Holman a anwyd yn Zimbabwe. Bu Martha yn siarad am yr anawsterau y mae cymunedau tlotach yn eu hwynebu i gael safon byw sylfaenol ac anfon eu plant i'r ysgol hyd yn oed.

Disgrifiodd sut y gallai dewis prynu cynnyrch masnach deg helpu i leihau'r problemau hyn.

Wedyn dysgodd y disgyblion am gynhyrchu coco yn Ghana gan Emmanuel Okuni ac roeddent yn synnu nad oedd rhai plant yno erioed wedi blasu siocled o bosib gan ei fod yn rhy ddrud.

Dywedodd Megan, disgybl blwyddyn pump o Ysgol Tŷ-croes "Roeddwn i'n meddwl byddai pobl o Affrica yn wahanol iawn i ni, ond rwy'n deall nawr ein bod ni i gyd yn gysylltiedig”.

Roedd y "Ffair Annheg", sy'n cynnwys stondinau traddodiadol sydd ychydig yn wahanol, yn boblogaidd iawn.

Dywedodd un o'r athrawon o Ysgol Brynaman: "Roedd hyn yn ffordd syml a diddorol o addysgu plant ynghylch pa mor annheg y mae gweithwyr mewn gwledydd tlotach yn cael eu gwobrwyo am eu gwaith caled iawn”.

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.