Estancias Profesionales - Ysgolion Sir Benfro yn croesawu athro Sbaeneg ar Ymweliad Proffesiynol

Croesawodd Adran Sbaeneg Ysgol y Preseli athro o Alicante, Sbaen, i'w hysgol am bythefnos ym mis Mai. Daeth Señor Manuel Estévez i Gymru yn rhan o'r 'Estancias Profesionales' (Ymweliad Proffesiynol) a drefnwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg yn Sbaen. Nod y rhaglen yw i athrawon gael profiad o systemau addysg gwahanol ledled Ewrop. Bu'n rhaid iddo wneud cais am y cyfle hwn, ac ymhlith nifer mawr o ymgeiswyr roedd yn un o 110 o ymgeiswyr llwyddiannus i ennill lle. Mae athrawon eraill wedi cael cyfle i ymweld â gwledydd megis yr Almaen, Awstria, Gwlad Belg, yr Eidal, Iwerddon a'r Swistir yn rhan o'r rhaglen. Ar hyn o bryd, mae Manuel yn gweithio fel athro Addysg Gorfforol yn Alicante, Sbaen.

Yn Ysgol y Preseli roedd Manuel wedi gallu helpu disgyblion blynyddoedd 12 a 13 o ddosbarthiadau Mrs Stephens i baratoi ar gyfer eu harholiadau llafar, trwy gynnal sesiynau a oedd yn canolbwyntio ar eu hacen a'u goslef. Ymunodd â dosbarthiadau o flynyddoedd 9, 10 ac 11 hefyd, lle cafodd gyfle i rannu ei brofiad o fyw ac addysgu yn Sbaen. Yn ystod ei ymweliad yma, cafodd gyfle hefyd i arsylwi ar wersi yn yr adrannau Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth ac Addysg Gorfforol, lle gwelodd amrywiaeth o strategaethau dysgu ac addysgu gwahanol. Yn ogystal â hyn, treuliodd Manuel ddeuddydd yn Ysgol Gynradd Gymunedol Saundersfoot, lle cafodd brofiad o addysgu mewn lleoliad CA2.

Mrs Stephens, Arweinydd Sbaeneg yn Ysgol y Preseli – "Roedd hwn yn brofiad amhrisiadwy i'm disgyblion yma yn Ysgol y Preseli! Roedd yn amseru gwych ar gyfer yr arholiadau llafar Safon Uwch ac UG oherwydd cymerodd yr holl ddisgyblion ran mewn sesiwn 1 i 1 ddwys lle cawsant gyfle i weithio ar eu hacenion a'u rhuglder. Rhoddodd yr ymweliad hefyd gipolwg i'r disgyblion iau ar iaith a diwylliant Sbaen. Profiad gwych – byddwn yn ei argymell i bob ysgol!”

Steffan, disgybl blwyddyn 12 – "Roedd siarad Sbaeneg â siaradwr Sbaeneg brodorol yn brofiad amhrisiadwy, ac roeddwn yn teimlo'n fwy hyderus ac abl o ran fy Sbaeneg ar ôl sgwrsio â Manuel!”

Nell, disgybl blwyddyn 12 – "Roedd cwrdd â Manuel yn brofiad hyfryd ac addysgiadol. Mae cael gwersi Sbaeneg gan siaradwr brodorol go iawn yn rhoi cyfleoedd nad ydynt ar gael mewn gwerslyfrau, ac sy'n hanfodol i ddysgwyr.”

Mrs Howells-Evans, athrawes blwyddyn 5 yn Ysgol Gynradd Gymunedol Saundersfoot – "Roedd y disgyblion o Ysgol Saundersfoot yn lwcus iawn i gael treulio deuddydd gyda Manuel yn ystod ei ymweliad â Chymru. Roeddent wrth eu bodd yn ei gael yma, ac maent wedi dysgu llawer o ymadroddion a rhifau Sbaeneg. Mae'r plant wedi bod yn astudio diwylliant a chrefydd Sbaen, ac roedd sesiwn holi ac ateb gydag ef o fudd mawr iddynt. Roedd Bingo Sbaeneg yn un o'r uchafbwyntiau hefyd! Dywedodd un o'r plant ei fod yn 'gyfle anhygoel', a gofynnodd pryd yr oedd yn dychwelyd! Muchas gracias Manuel.”Estancias Profesionales - Pembrokeshire Schools welcome Spanish teacher on Proffesional Visit

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.