Sesiwn Hyffiorddi i Gydlynwyr ADY

Yn dilyn llwyddiant y sesiwn hyfforddiant CNPT,  mae ERW yn falch o gynnig y cyfle i bob cydlynwyr ADY mewn ysgolion uwchradd i fynychu sesiwn hyfforddi ar arsylwi anawsterau ymlyniad ymysg pobl ifanc a sut i ddefnyddio'r rhestr wirio arsylwi.

Bydd y sesiwn yn cael ei harwain gan Helen Worrall sef cyd-awdur Observing Adolescents with Attachment Difficulties in Educational Settings – A tool for identifying and supporting emotional and social difficulties in young people aged 11-16.

Bydd y sesiwn yn cael ei gynnal ar 14 Gorffennaf, Canolfan yr Halliwell, Caerfyrddin, SA31 3EP

I archebu eich lle, dilynwch y ddolen yma.

Mae fersiwn o'r rhestr wirio yn atodedig ar ffurf  a gofynnir i bawb a fydd yn bresennol argraffu copi ohoni a dod â hi gyda nhw ar y diwrnod.

NODWCH:Bydd lluniaeth ar gael, ond gofynnir i bawb a fydd yn bresennol ddod â'u cinio eu hunain.

 

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.