Rhwydwaith Cenedlaethol er Rhagoriaeth mewn Mathemateg

Mae'r Rhwydwaith Cenedlaethol er Rhagoriaeth mewn Mathemateg wedi'i sefydlu er mwyn ymateb i argymhellion adroddiad Grŵp Gorchwyl a Gorffen Mathemateg Llywodraeth Cymru . Nod y rhwydwaith yw datblygu, goruchwylio a llywio’r gwaith o weithredu fesul cam y cynlluniau cyflawni y cytunwyd arnynt, a hynny fel rhan o ymagwedd genedlaethol at ddysgu proffesiynol gan ymarferwyr, er mwyn helpu i ddatblygu arferion effeithiol ym maes addysgeg mathemateg ledled Cymru i ddysgwyr rhwng 3 ac 18 oed.

Bydd lawnsiad ffurfiol ar 14 Gorffenaf  yng Nghaerdydd

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.