Sesiwn Hyfforddiant ar Emosiynau lwyddiannus

Sesiwn Hyfforddiant ar Emosiynau lwyddiannus

Ar 27/06/17, aeth 45 o athrawon i sesiwn Hyfforddiant ar Emosiynau lwyddiannus yng Nghanolfan Gorseinon, a gyflwynwyd gan Felicia Wood o KCA. Trefnwyd yr hyfforddiant gan ERW, yn rhan o'r Prosiect Ysgolion ag Ymwybyddiaeth o Ymlyniad. Nod yr hyfforddiant oedd hyrwyddo dealltwriaeth o ddatblygiad yr ymennydd, y rhesymau ffisiolegol a seicolegol dros 'ymddygiad heriol', a'r defnydd o strategaethau sy'n seiliedig ar dystiolaeth er mwyn rheoleiddio a meithrin hunanymwybyddiaeth emosiynol trwy gysylltioldeb, empathi a chyfarwyddyd.
 
Dywedodd un cyfranogwr, 'Diolch yn fawr iawn am wneud i mi fyfyrio ar fy arferion fy hun. Mae cyrsiau fel hyn yn brin, ac er mwyn manteisio arnynt yn llawn, mae angen i ni allu myfyrio ar arfer ein harferion ein hunain gyntaf. Diolch i chi am daflu goleuni ar nifer o bethau heddiw. Rydw i wedi chwerthin, wedi crio, ac wedi myfyrio, ac mae hynny'n arwydd o gwrs ardderchog’.
 
Trefnir rhagor o sesiynau ar gyfer tymhorau'r hydref a'r gwanwyn:
 
5 Hydref 2017 – Yr Halliwell, Caerfyrddin
17 Hydref 2017 – Canolfan Gorseinon, Abertawe
24 Hydref 2017 – Canolfan Adnoddau'r Cyfryngau, Llandrindod
 
30 Ionawr 2018 – Yr Halliwell, Caerfyrddin
6 Chwefror 2018 – Canolfan Gorseinon, Abertawe
13 Chwefror 2018 – Canolfan Adnoddau'r Cyfryngau, Llandrindod
 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Walters, Cydgysylltydd Hyfforddiant Plant sy'n Derbyn Gofal/y Grant Amddifadedd Disgyblion sara.walters@erw.org.uk

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.