Bulldog Clip

Cefnogaeth a Chategoreiddio

Cefnogaeth

Mae Ysgol Gymorth ERW wedi hen ymsefydlu ar draws y rhanbarth, ac mae’r ddogfen ganllaw wedi’i mireinio bob blwyddyn i adlewyrchu disgwyliadau a blaenoriaethau cenedlaethol a lleol.

Bydd y ddogfen hon yn cyflwyno’r trefniadau ar gyfer:

* categoreiddio Ysgolion yn dilyn y system genedlaethol ar gyfer categoreiddio, a chanfod categori cymorth ysgolion;

* canfod a brocera’r cymorth, her ac ymyrraeth briodol i ysgolion, a rhyngddynt, yn ôl angen a hawl;

* ymweliadau craidd yn ôl thema, ac wedi’u targedu, ar gyfer 2016 – 2017.

Mae’r rhaglen gefnogaeth gytunedig sydd ar gael i ysgolion i’w weld yma.

 

Categoreiddio Cenaedlaethol

Pennir cwmpas a lefel y cymorth a’r ymyrraeth ar gyfer pob ysgol gan y System Genedlaethol ar gyfer Gwella a Chategoreiddio Ysgolion.

Er mwyn sbarduno gwelliant i ddysgwyr, ac i adnabod yn gyflym ac yn gyson yr ysgolion hynny sy’n codi safonau a’r rhai nad ydynt yn codi safonau, mae cynrychiolwyr allweddol Llywodraeth Cymru a chonsortia rhanbarthol wedi mireinio’r model categoreiddio ar y cyd.

Yn ystod Ymweliad Craidd yr Hydref, bydd pob ysgol yn ERW yn cymryd rhan mewn deialog â’r Ymgynghorydd Her i ddod i farn gytunedig ar y gallu i wella a chategori cymorth (lliw). Bydd hyn wedi’i gyfuno â’r farn ar safonau (rhif) a lunnir yn ganolog gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r model presennol a’r manylion ar gael ar gael yn y dogfennau Ysgol Gymorth.

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.