Her Ysgolion Cymru

Mae’r rhaglen hon wedi’i thargedu at Ysgolion Llwybrau Llwyddiant sy'n wynebu amgylchiadau heriol wrth ddatblygu.

Mae’r ysgolion hyn yn cael adnoddau ac arbenigedd ychwanegol i gynnal rhaglen o welliant cyflym a chynaliadwy.

Caiff cynghorydd â phrofiad o wella ysgolion wella ysgolion ei neilltuo i bob un o’r ysgolion.

Ffeindiwch allan mwy am yr hyn sy'n cael ei wneud yn rhanbarth ERW.

 

Cwrdd â'r tîm:

Joan Bessant, Cydgysylltydd Her Ysgolion Cymru

 Joan Bessant profile

• Pennaeth uwchradd llwyddiannus yn Sir Benfro
• Wedi gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion eraill ac Addysg Bellach
• Wedi cyfrannu at sawl agwedd ar ddatblygiad staff yn cynnwys ANG, Rheolwyr Canol a CPCP
• Ffocws llwyddiannus ar arweinyddiaeth wasgaredig er mwyn sicrhau bod yr ysgol yn gwella
• Profiad mewn datblygu’r cwricwlwm er mwyn diwallu anghenion yr holl ddysgwyr
• Wedi cefnogi gwella ysgolion ar draws y rhanbarth

 

Hefina Thomas, Ymgynghorydd Her Ysgolion Cymru: 

Hefina Thomas

• Dirprwy bennaeth llwyddiannus mewn dwy ysgol yn Sir Gaerfyrddin a Cheredigion am 24 blynedd.
• Datblygu perthnasoedd cadarnhaol a dylanwadu ar eraill trwy gefnogi ysgolion a chanfod unrhyw botensial nad oeddynt wedi’i wireddu.
• Gweithio ochr yn ochr ag Uwch Arweinwyr i ganfod y prif broblemau a’r rhwystrau i ddysgu gan roi egni a hwb i’r dasg o wella deilliannau.                • Datblygu 'Byrddau Gwella Carlam' i ganolbwyntio ar gynnydd yn erbyn blaenoriaethau a chyflawni’r Cynlluniau Gwella Ysgol.
• Cryfhau arferion ar lawr dosbarth gyda’r athrawon yn dysgu oddi wrth ei gilydd.
• Annog gwaith ysgol-i-ysgol a phartneriaethau effeithiol er mwyn grymuso arweinwyr i weithio gyda'i gilydd, yn enwedig gydag ysgolion cynradd y clwstwr.

 

Peter Harrison,  Ymgynghorydd Her Ysgolion Cymru:

Peter Harrison Web

• Prifathrawiaeth lwyddiannus mewn dwy ysgol wahanol iawn
• Cefndir mewn gwella ysgolion a datblygu athrawon, ar ôl gweithio yn yr hen Orllewin Morgannwg am wyth mlynedd fel Rheolwr Hyfforddiant.
• Arbenigwr mewn Gwyddoniaeth
• Arolygydd ychwanegol gydag Estyn

 

Erthyglau pellach:

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.