TGAU

Mae ERW wedi cael adnoddau gan Lywodraeth Cymru i gefnogi cyflwyno'r TGAU newydd mewn Saesneg, Cymraeg iaith gyntaf, Mathemateg (2017) a Gwyddoniaeth ynghyd â'r pynciau TGAU sylfaenol (2018).

Bydd y rhaglen hefyd yn cefnogi ysgolion wrth baratoi disgyblion i sefyll yr asesiadau PISA.

Nod gyffredinol y rhaglen hon yw cefnogi adrannau i ddod yn adrannau hunangynhaliol sy'n gallu gyrru eu gwelliant eu hunain dros amser.

Er mwyn cadw'r adnoddau yn yr ysgolion, ac wrth gydnabod bod yr atebion i sicrhau'r gwelliant yn yr ysgolion, mae ERW'n dilyn y dull canlynol wrth ymgymryd â'r rhaglen:

 • Mae tîm bach o Arweinwyr Dysgu wedi cael ei greu o blith amrywiaeth o athrawon/arweinwyr o safon uchel o ysgolion ar draws y rhanbarth, a bydd yn cefnogi ysgolion mewn amryw o ffyrdd gan gynnwys cydlynu cyfarfodydd rhwydwaith i arweinwyr canol. 
 • Bydd ysgolion yn cael eu nodi a gofynnir iddynt arwain cefnogaeth ysgol i ysgol er mwyn cynorthwyo â gweithredu'r TGAU newydd.
 • Bydd cefnogaeth bwrpasol yn cael ei darparu i'r holl adrannau a bydd yn cael ei theilwra i anghenion unigol.

Cefnogaeth Arweinwyr Dysgu

Yn y pynciau craidd, neilltuir cefnogaeth i bob adran yn flynyddol ac ar sail hynny, datblygir rhaglen gefnogaeth bwrpasol mewn ymgynghoriad â'r ysgol. Yn y pynciau sylfaen, bydd yr Arweinydd Dysgu yn goruchwylio ac yn cefnogi'r ysgolion arweiniol ynghyd â rheoli rhwydweithiau adnoddau Hwb.

Bydd y gefnogaeth y bydd yr Arweinwyr Dysgu yn ei chynnig yn cynnwys:

 • Gwersi model/astudiaeth gwersi
 • Datblygu adnoddau cyfoethog sy'n datblygu dealltwriaeth disgyblion o arddull cwestiynau PISA a manylebau'r TGAU newydd.
 • Datblygu ac adolygu cronfa ranbarthol o gynlluniau gwaith/gwersi
 • Cyd-gynllunio a chyd-gyflwyno gwersi
 • Sesiynau Hyfforddi/Rhwydwaith.

Mae'r adnoddau sydd wedi'u datblygu hyd yn hyn ar gael ar rwydweithiau Hwb ERW

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Ian Altman, Pennaeth Arweinwyr Dysgu.

Gwyddoniaeth

Mae'r cymorth sydd ar gael i adrannau gwyddoniaeth yn cynnwys cymorth sydd wedi'i deilwra i gyd-fynd ag anghenion adran benodol. Gall hyn fod ar ffurf ymweliadau â'r ysgol, lle bydd y Pennaeth Gwyddoniaeth yn gallu trafod materion penodol ag Arweinydd Dysgu ar gyfer Gwyddoniaeth, a chytuno ar raglen gymorth. Mae enghreifftiau o gymorth yn cynnwys cynllunio gwersi, asesiadau dan reolaeth, adnoddau, sesiynau hyfforddi, paratoi ar gyfer y meysydd llafur TGAU newydd, ymchwiliadau yn CA2 a CA3, sefydlu Llythrennedd Gwyddonol, cydgysylltu cyfarfodydd Penaethiaid Adrannau, cyfarfodydd rhannu adnoddau, a datblygu Cynlluniau Gwaith yn CA2, CA3 a CA4.

Mae mathau eraill o gymorth yn cynnwys rhwydwaith Gwyddoniaeth ERW ar yr Hwb, sy'n darparu adnoddau a dogfennau i gefnogi'r gyfres newydd o feysydd llafur TGAU gan CBAC.

I ddod yn aelod o'r rhwydwaith, un ai chwiliwch am 'Gwyddoniaeth ERW' yn rhwydweithiau'r Hwb.

Mae'r rhwydwaith yn cynnwys manylebau TGAU CBAC, Canllawiau i Athrawon, Deunyddiau Asesu Enghreifftiol ar gyfer y meysydd llafur TGAU newydd, ymchwiliadau, ac adnoddau Llythrennedd Gwyddonol/PISA. Bydd yno hefyd adnoddau a chynlluniau gwaith i gefnogi'r meysydd llafur TGAU newydd. Mae nifer o adnoddau ar gael eisoes, a byddwn yn ychwanegu atynt yn ystod y flwyddyn, gan ddechrau gydag adnoddau TGAU Gwyddoniaeth (y dyfarniad dwbl).

Am ragor o wybodaeth neu i drafod y cymorth, cysylltwch â:
David Bradley
Steve Martin

Sylfaen

Mae ysgolion arweiniol wedi cael eu recriwtio ar gyfer pob pwnc, a byddant yn gweithio ochr yn ochr â'n Harweinydd Dysgu ar gyfer pynciau allgraidd. Mae hyd at dair ysgol arweiniol ar gyfer pob pwnc, pob un ohonynt yn gyfrifol am un o'r tri hwb yn ERW.

Bydd yr Arweinydd Dysgu ar gyfer pynciau allgraidd, ar y cyd â'r athrawon arweiniol, yn creu rhwydweithiau effeithiol i gefnogi'r holl bynciau allgraidd ar lefel TGAU, ac i ategu trefniadau rhwydweithio lle maent yn bodoli eisoes mewn awdurdodau lleol. Bydd hyn yn galluogi penaethiaid adrannau i rannu a datblygu'r arfer da sydd eisoes yn bodoli mewn ysgolion.

Mae rhwydweithiau HWB dynodedig ar gael i'r holl athrawon yn ERW ymuno â hwy. Bydd hyn yn rhoi'r cyfle i athrawon rannu'r datblygiadau diweddaraf yn eu pynciau trwy'r bwrdd trafod. Bydd gweithgorau hefyd yn cael eu sefydlu er mwyn creu a datblygu cynlluniau gwaith ac adnoddau athrawon. Bydd y rhain yn cael eu rhannu ar y rhwydwaith pynciau ar gyfer pob pwnc penodol.

Ar hyn o bryd, mae cymorth ar gyfer y manylebau TGAU newydd ar gael yn y meysydd pwnc canlynol: Drama, Celf, Addysg Gorfforol, Daearyddiaeth, Hanes, Addysg Grefyddol a Busnes.

Isod, ceir manylion y Rhwydweithiau HWB a'r Ysgolion Arweiniol ar gyfer pob pwnc:

Addysg Gorfforol TGAU ERW

All 2016 10 20 Erw Groupshot 7727 Web

Ysgolion Arweiniol:
Ysgol Gyfun Pontarddulais – Julie Evans
Ysgol Penfro – Andrew Davies
Ysgol Uwchradd Y Trallwng – Wendy Langford

 

 

Addysg Grefyddol TGAU ERW

All 2016 10 20 Erw Groupshot 7713 Web

Ysgolion Arweiniol:
Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed – Alison Lewis
Ysgol Dyffryn – Ailee Sotero
Ysgol Coedcae – Alex Roe

 

 

Busnes TGAU ERW

All 2016 10 20 Erw Groupshot 7710 Web

Ysgolion Arweiniol:
Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed – Anthony Rowe
Ysgol Gyfun Y Strade – Daniel Hughes

 

 

Celf TGAU ERW

 All 2016 10 20 Erw Groupshot 7735 Web

Ysgolion Arweiniol:
Ysgol Llandeilo Ferwallt – Charlotte Lewis
Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth – Penny Prileszky
Ysgol Uwchradd Y Trallwng – Helen Barker

 

 

Drama TGAU ERW

All 2016 10 20 Erw Groupshot 7762 Web

Ysgolion Arweiniol:
Ysgol Gyfun Penyrheol – Annelee Williams-Sheaf
Ysgol Uwchradd Y Trallwng – Fiona Davies

 

 

Daearyddiaeth TGAU ERW

All 2016 10 20 Erw Groupshot 7720 Web

Ysgolion Arweiniol:
Dyffryn Taf – Joanne McCourt
Ysgol Penfro – Angela Unwin
Ysgol Greenhill – Sian Lloyd

 

 

Dylunio a Thechnoleg TGAU ERW

All 2016 10 20 Erw Groupshot 7718 Web

Ysgolion Arweiniol:
Ysgol Bro Pedr – Roland Griffiths

 

 

Hanes TGAU ERW 

All 2016 10 20 Erw Groupshot 7706 Web

Ysgolion Arweiniol:
Ysgol Cefn Hengoed – Helen Ball
Ysgol Bishopston – Claire Jacob
Ysgol Dyffyn Taf – Victoria Kucyj

 

 

 

Saesneg

Prif gylch gwaith yr Arweinwyr Dysgu ar gyfer Saesneg yw cefnogi ysgolion i weithredu'r meysydd llafur TGAU newydd mewn Iaith a Llenyddiaeth Saesneg, a fydd yn cael eu harholi gyntaf yn 2017. Mae'r rôl bellach wedi tyfu i gynnwys cefnogaeth ar gyfer y cwricwlwm perthnasol a newidiadau yng Nghyfnod Allweddol 3, yn ogystal â datblygu addysgeg ac arweinyddiaeth trwy gydol y cam uwchradd.

Ar hyn o bryd, mae dau Arweinydd Dysgu ar gyfer Saesneg ar gael, a gallant ddarparu'r math canlynol o gymorth:

 • Adolygiadau adrannol, gan gynnwys arsylwi ar wersi, craffu ar waith, gwrando ar ddysgwyr, craffu ar ddogfennaeth;
 • Hyfforddiant un i un, hyfforddiant adrannol, hyfforddiant clwstwr, hyfforddiant ledled yr HWB ar amrywiaeth eang o bynciau (gweler isod);
 • Cefnogaeth i arweinwyr a hyfforddiant ar gyfer penaethiaid adrannau neu'r rhai hynny sydd â chyfrifoldebau penodol;
 • Adnoddau i gefnogi CA3 a TGAU;
 • Gwersi enghreifftiol, addysgu mewn timau, cynllunio gwersi;
 • Cymorth pwrpasol ar gyfer unigolion, adrannau ac ysgolion yn dilyn ymgynghoriad ag ymgynghorwyr her a/neu benaethiaid.

Mae pecynnau hyfforddi cyfredol yn cynnwys:

 • Gwella ysgrifennu (gyda ffocws ar fechgyn);
 • Addysgu Saesneg ar gyfer y rhai nad ydynt yn arbenigwyr;
 • Datblygu Ymddygiadau Darllen;
 • Holi Effeithiol;
 • Gwella llafaredd (yn arbennig ar lefel TGAU);

Adnoddau:
Mae'r holl adnoddau ar gael ar ein rhwydweithiau HWB. Mae'r rhain yn cynnwys adnoddau sydd wedi cael eu datblygu gan Arweinwyr Dysgu, athrawon yn ysgolion ERW, ac adnoddau sy'n cael eu rhannu gan gonsortia CCS, EAS a GwE.
I gyrchu'r adnoddau hyn, chwiliwch trwy rwydweithiau'r HWB a gofynnwch am gael ymuno. Unwaith y byddwch wedi cael eich derbyn, byddwch yn gallu lawrlwytho unrhyw adnodd, yn ogystal â lanlwytho eich adnoddau eich hun i'w rhannu ag eraill.

Rhestr o rwydweithiau'r HWB ar gyfer Saesneg:

 • Adnoddau Saesneg ERW – maent yn cynnwys pob prif becyn ac adnodd hyfforddi ar gyfer TGAU, yn ogystal â rhai ar gyfer CA3;
 • Hyfforddiant Offeryn Diagnostig – mae'n cynnwys offeryn diagnostig ERW ar gyfer y Prawf Darllen Cenedlaethol (sy'n addasadwy ar gyfer unrhyw brawf neu arholiad), yn ogystal â hyfforddiant ar sut i'w ddefnyddio;
 • Gweithgor ERW ar gyfer adnoddau CA3 – mae'n cynnwys cyfoeth o adnoddau i'w defnyddio yn CA3, yn arddull y maes llafur TGAU newydd;
 • Gweithgor Llythrennedd Hwb y Dwyrain ERW – mae'n cynnwys amrywiaeth o destunau enghreifftiol i'w defnyddio yn CA2 a CA3 ar gyfer pob un o'r mathau o destunau ysgrifennu;
 • Gwella Ysgrifennu Bechgyn – mae'n cynnwys deunyddiau hyfforddi ac adnoddau ar gyfer datblygu ysgrifennu bechgyn, yn ogystal ag ennyn eu diddordeb;
 • Llafaredd Effeithiol yn Saesneg ERW – mae'n cynnwys deunyddiau hyfforddi ac adnoddau ar gyfer gwella perfformiad o ran llafaredd mewn ysgolion uwchradd.

Manylion cyswllt:
Ian Altman

Alyson Thomas

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.