Trechu Tlodi

Un o brif flaenoriaethau Llywodraeth Cymru, yr awdurdodau lleol a phartneriaid eraill yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector yw gostwng nifer y bobl sy’n byw mewn tlodi.  Mae tlodi yn broblem amlochrog barhaus ac iddi oblygiadau pellgyrhaeddol i unigolion a chymdeithasau.  

Mae lleihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad yn flaenoriaeth genedlaethol a rhanbarthol.Mae cefnogi ysgolion i wneud y defnydd gorau o'u grant amddifadedd disgyblion yn ffocws clir ar gyfer ein gwaith craidd ac yn cael ei amlygu yng Nghynllun Busnes ERW.

Rydym wedi llunio Cyfeiriadur o Strategaethau ac Adnoddau ar gyfer ysgolion ac ymgynghorwyr er mwyn iddynt gael gafael yn hawdd ar yr wybodaeth, yr adnoddau, y cyngor a'r ymchwil sydd ar gael.

Cliciwch yma i weld y Cyfeiriadur.

Cliciwch yma ar gyfer esiampl dda o syniadau sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer defnydd effeithiol o'r Grant Amddifadedd Disgyblion y gellir eu hymgorffori mewn Cynlluniau Datblygu Ysgol 2015-17.

 

Mae canllawiau Estyn yn ddefnyddiol, felly hefyd yr astudiaethau achos fideo lleol canlynol.

Enghreifftiau gan Estyn o arfer da ar gyfer trechu tlodi:

Mynd i’r afael â thlodi drwy godi dyheadau

ysgol y castell screen shot

Mae ysgol gynradd Ysgol y Castell yn Sir Gâr mewn ardal o ddifreintedd uchel ac, ar hyn o bryd, mae gan 38% o ddisgyblion hawl i gael prydau ysgol am ddim. Mae’r ysgol yn trefnu teithiau dramor i gyfoethogi profiadau dysgu ei disgyblion difreintiedig.

 

Mynd i'r afael â thlodi drwy wella presenoldeb

Hengoed school screen shot

Mae Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed, Abertawe, wedi ei lleoli yn yr unfed ar ddeg ward fwyaf difreintiedig yng Nghymru. Mae gwella presenoldeb yn flaenoriaeth strategol a fu’n amlwg yng nghynllun datblygu’r ysgol.

 

Mynd i'r afael â thlodi drwy ddull amlasiantaeth

Coedcae screen shot

Mae gan Ysgol Coed Cae yn Sir Gâr 24% o ddisgyblion sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim, a daw 48% o’r dysgwyr o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Mae’r ysgol yn sicrhau eu bod yn adnabod eu disgyblion a’u teuluoedd yn dda er mwyn iddynt ddarparu’r cymorth priodol.

 

Dolenni Defnyddiol: 

Gwefan Arfer Da Cymru

http://www.arferdacymru.com/tackling-poverty-in-wales 

Gwefan Llywodraeth Cymru

http://gov.wales/about/programmeforgov/poverty/?skip=1&lang=cy

 

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.