Bulldog Clip

Cymorth i Lywodraethwyr

Cyflwyniad

Mae gan Lywodraethwyr rôl hanfodol o ran ysgogi gwelliant parhaus, pennu targedau uchelgeisiol ar gyfer gwella ysgolion, a monitro cynnydd mewn perthynas â chyflawni'r deilliannau gorau i'r dysgwyr.

Er mwyn gweithio'n effeithiol, mae angen i gyrff llywodraethu ysgolion feddu ar wybodaeth dda. Mae grŵp eang o bobl broffesiynol o ERW a'r Awdurdod Lleol yn cynnig ystod o gymorth, hyfforddiant, her ac ymyrraeth i sicrhau y cyrhaeddir y safonau uchaf o ran cyflawniad addysgol.

Dylai pob llywodraethwr ysgol wybod beth yw ei rolau a'i gyfrifoldebau cyfreithiol, a'u deall, yn ogystal â sut y maent yn cydweddu â chyfrifoldebau'r pennaeth, yr awdurdod lleol, a Llywodraeth Cymru.

 

Pam cael Cyrff Llywodraethu?

Er mwyn helpu ysgolion i ddarparu'r addysg orau posibl i'w disgyblion trwy'r canlynol:

  • pennu gweledigaeth a nodau strategol yr ysgol, gan gytuno ar gynlluniau a pholisïau a gwneud defnydd effeithiol o adnoddau
  • monitro a gwerthuso perfformiad, er mwyn cefnogi'r Pennaeth a'i herio wrth reoli'r ysgol
  • sicrhau bod yr ysgol yn atebol i'r plant a'r rhieni y mae'n eu gwasanaethu, y gymuned leol, y rheini sy'n ei chyllido ac yn ei chynnal, yn ogystal â'r staff y mae'n eu cyflogi 
Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.