Cyswllt Llywodraethwyr o fewn yr Awdurdodau Lleol

Daw'r cymorth ym mhob rhanbarth gan dîm o Swyddogion Cymorth i Lywodraethwyr yn yr Awdurdod Lleol a staff ERW, yn cynnwys Ymgynghorwyr Her.

Mae gan ERW Ymgynghorydd Her arweiniol dynodedig ar gyfer hwyluso Cymorth i Lywodraethwyr, er mwyn sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo'n effeithiol i Lywodraethwyr, Swyddogion Cymorth i Lywodraethwyr, ac Ymgynghorwyr Her. Mae hyn yn osgoi dyblygu ac yn sicrhau bod cymorth o'r ansawdd gorau ar gael i ysgolion a'u Cyrff Llywodraethu. Gweler eu manylion cyswllt isod:

Awdurdod Lleol

Ymgynghorydd Her Arweiniol

Castell-nedd Port Talbot

Mike Daley  m.daley@npt.gov.uk

Abertawe

Helen Morgan-Rees helen.morgan-rees@swansea.gov.uk

Ceredigion

Mary Davies mary.davies@ceredigion.gov.uk

Sir Benfro

Paul Hughes paul.hughes@pembrokeshire.gov.uk

Powys

Yan James Yan.James@powys.gov.uk

Sir Gaerfyrddin

Elin Forsyth  emforsyth@sirgar.gov.uk

 

Hefyd mae gan bob Awdurdod Lleol dîm o Swyddogion Cymorth i Lywodraethwyr sy'n hwyluso ac yn cydgysylltu agweddau ar drefniadau hyfforddi a gweinyddu eraill sy'n gysylltiedig â chyrff llywodraethu ysgolion.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch eich rôl o ran helpu'r ysgol i wella, dylech siarad â'r Cadeirydd, y Pennaeth neu'r Ymgynghorydd Her.

 

 

 

 

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.