Hyfforddiant

HYFFORDDIANT

Yn yr adran hon ceir gwybodaeth am:

 • yr hyfforddiant gorfodol sy'n ofynnol gan Reoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Gofynion Hyfforddi ar gyfer Llywodraethwyr) (Cymru) 2013
 • hyfforddiant penodol i ERW sy'n canolbwyntio ar Wella Ysgolion
 • dyddiadur hyfforddiant a digwyddiadau ar gyfer y rhanbarth

Mae'r cyflwyniadau pwerbwynt yn yr adran yma yn cael eu defnyddio ar gyfer hyfforddiant yn y rhanbarth.  

Defnyddiwch hwy fel modd o ddod yn gyfarwydd gyda gwybodaeth cyn hyfforddiant neu i atgoffa eich hun o bethau yn dilyn sesiwn hyfforddiant.

 HYFFORDDIANT LLYWODRAETHWYR

Hyfforddiant ymsefydlu i lywodraethwyr sydd newydd eu penodi neu eu hethol.

Bydd yr hyfforddiant ymsefydlu yn helpu i sicrhau bod gan lywodraethwyr newydd yr wybodaeth a'r ddealltwriaeth angenrheidiol i ddechrau cyflawni eu rôl yn effeithiol ac i helpu eu hysgol i godi safonau. Dylid ei gwneud yn glir i lywodraethwyr newydd y bydd yn ofynnol iddynt fynd i'r hyfforddiant ymsefydlu a data gorfodol o fewn y cyfnod hyfforddi gofynnol.

Dylai llywodraethwyr newydd gael copi o'r eitemau canlynol (ar gael gan y Pennaeth) fel man cychwyn:-

 • Canllaw i Lywodraethwyr Ysgolion i'r Gyfraith
 • Y Cynllun Datblygu Ysgol cyfredol
 • Adroddiad a Chynllun Gweithredu Arolygiad Estyn
 • Dogfen Hunanwerthuso'r Corff Llywodraethu
 • Yr Adroddiad Blynyddol Diweddaraf i Rieni
 • Prosbectws yr Ysgol
 • Cofnodion cyfarfodydd diweddaraf y Corff Llywodraethu
 • Rhestr o aelodau'r Corff Llywodraethu a'u cyfrifoldebau
 • Calendr o gyfarfodydd y Corff Llywodraethu
 • Copi o strwythur staffio yr Ysgol
 • Cynllun o'r Ysgol
 • Copi o'r adroddiad diweddar ar gyllideb yr ysgol

Ceir fwy o wybodaeth yn y cyflwyniad yma:

ERW Ymsefydlu Llywodraethwyr

Hyfforddiant i Gadeiryddion Cyrff Llywodraethu

Nod yr hyfforddiant yw rhoi i'r Cadeiryddion yr wybodaeth a'r ddealltwriaeth sy'n ofynnol i gyflawni eu rôl yn effeithiol er mwyn helpu i wella ysgolion, codi safonau perfformiad, sicrhau lles y disgyblion a gwella ansawdd yr addysg a ddarperir.

Ceir fwy o wybodaeth yn y cyflwyniad yma:

Hyfforddiant ERW i Lywodraethwyr

Hyfforddiant i'r holl lywodraethwyr ar ddefnyddio a deall data ysgolion

Mae dealltwriaeth o'r data sy'n ymwneud â'u hysgol yn hanfodol er mwyn i lywodraethwyr gyflawni'n effeithiol eu rolau allweddol, sef cynllunio strategol, pennu targedau, monitro a gwerthuso, ac atebolrwydd.

Bydd yr hyfforddiant yn meithrin dealltwriaeth y llywodraethwyr o'r data a'r modd y gellir eu defnyddio i wella perfformiad yr ysgol. Dylai dysgu am ddata'r ysgol a deall yr hyn y mae'n ei olygu i'r ysgol, ynghyd â'r hyn y mae angen ei wneud i godi safonau, roi'r hyder i'r llywodraethwyr ofyn cwestiynau heriol er mwyn gwella perfformiad a chyrhaeddiad disgyblion.

Ceir fwy o wybodaeth yn y cyflwyniad yma:

Data ERW

Am fwy o wybodaeth ewch i'n hadran ddata.

 

Hunan arfarnu a Chynlluniau Datblygu Ysgol

Mae’r pecyn hyfforddi hwn yn paratoi arweinwyr ysgol a rhanddeiliaid i gyfrannu at hunanarfarnu effeithiol a pharhaus. Mae modd defnyddio’r deunydd mewn sesiynau hyfforddi ar gyfer llywodraethwyr, tîm arwain yr ysgol a rhanddeiliaid eraill er mwyn cychwyn ar brosesau hunan arfarnu.

Mae’r adnodd wedi ei gynllunio i’ch cynorthwyo i wreiddio prosesau hunan arfarnu parhaus ac i ddarparu cyfleoedd i staff gyfrannu at y broses o gynllunio strategol yn yr ysgol.

Ceir fwy o wybodaeth yn y cyflwyniad yma:

Hunan arfarnu

Cynllun datblygu ysgol

Gweithdy Rheoli Perfformiad

Cliciwch yma i gael manylion am y rhaglen hyfforddi Rheoli Perfformiad.

 

Rhaglen Hyfforddiant Llwyodraethwyr 2016/2017

Sir Gaerfyrddin 

Ceredigion

Sir Benfro

Powys

Castell Nedd a Phort Talbot

Abertawe

 

 

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.