Strategaethau

Ysgol Cymorth, Her ac Ymyrraeth

Mae ERW yn ceisio cyflwyno un gwasanaeth gwella ysgolion proffesiynol, cyson ac integredig i blant a phobl ifanc 3-19 oed mewn amrywiaeth o leoliadau yn y chwe Awdurdod Lleol. 

Cliciwch ar y ddolen isod i ddarllen mwy:

Strategaeth Llythrennedd a Rhifedd

Mae’r strategaeth hon wedi’i pharatoi gan ALl cyfansoddol ERW, mewn partneriaeth â’n hysgolion a’n partneriaid allweddol. 

Ei diben yw cefnogi datblygiad sgiliau llythrennedd a rhifedd disgyblion, fel yr amlinellir yng Nghynllun Busnes 2014-15 a Strategaeth ERW.

Cliciwch ar y ddolen isod am rhagor o wybodaeth

Ysgolion Dysgu Proffesiynol

Yng ngoleuni adolygiad Donaldson o'r cwricwlwm ac wrth i rôl technoleg mewn pedagogeg ddod yn gynyddol hanfodol, mae ERW wedi ymrwymo i arwain hinsawdd sy'n newid mewn addysg.

Mae cynyddu ein cymhwysedd digidol ledled pob maes cyflawni yn allweddol i sicrhau gweithio mwy effeithlon ac effeithiol.  
 
Bydd cefnogi a chyflawni Bargen Newydd y Gweinidog i roi cefnogaeth i athrawon ac arweinwyr ysgolion yn plethu â'n gwaith ar wella addysgu.

Cliciwch ar y linc isod i ddarllen mwy:

 

Dolenni Defnyddiol:

 

 

Strategaeth Tlodi

Mae’r strategaeth hon wedi’i pharatoi gan ALl cyfansoddol ERW, mewn partneriaeth â’n hysgolion a’n partneriaid allweddol. 

Ei diben yw dangos ein gweledigaeth ar gyfer lleihau effaith tlodi ar ganlyniadau addysgol fel yr amlinellir yng Nghynllun Busnes 2015-18 a Strategaeth ERW.

Cliciwch ar y ddolen isod am rhagor o wybodaeth:

Strategaeth System Hunan-Wella

Mae’r strategaeth hon wedi cael ei pharatoi gan yr Awdurdodau Lleol sy’n rhan o ERW mewn partneriaeth â’n hysgolion a phartneriaid allweddol.

Ei diben yw cefnogi datblygiad system o ansawdd uchel er mwyn i ysgolion hunan wella fel yr amlinellir yng Nghynllun Busnes 2014-15 a Strategaeth ERW

Cliciwch ar y ddolen isod am rhagor o wybodaeth:

Strategaeth Rhanbarthol

Ansawdd yr Addysgu a'r Dysgu

Mae Bwrdd Cyflawni ERW wedi cytuno y bydd ffocws yr ail ymweld craidd ar draws y rhanbarth yn ystod tymor y gwanwyn a thymor yr haf 2015 ar gefnogi a datblygu addysgu a dysgu ac y bydd yn cynnwys arsylwi sampl o arfer yn yr ystafell ddosbarth.

Diben yr ymweliad hwn fydd cefnogi ysgolion i gryfhau eu systemau a'u prosesau a’u datblygu ymhellach er mwyn gwella ansawdd addysgu a dysgu yn eu hysgolion.

Cliciwch ar y ddolen isod am fwy o wybodaeth:

Ansawdd yr Addysgu a'r Dysgu

Yr ail ymweliad craidd Gwanwyn a Haf 2015 - Ansawdd Addysgu a Dysgu

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.