Bulldog Clip

Data

Mae ystod eang o ddata yn cael ei gasglu gan Lywodraeth Cymru bob blwyddyn o holl ysgolion Cymru.

Mae'r data hwn yn cael ei goladu a'i ddadansoddi gan Lywodraeth Cymru eu hunain a hefyd gan ystadegwyr o fewn ERW.

Bydd ysgolion ERW yn cael pecyn data unigol gan y rhanbarth yn cynnwys gwybodaeth ar eu disgyblion ynghyd â chymariaethau gyda'u teulu a'u hawdurdod lleol.

Mae pecynnau awdurdod lleol ar gael hefyd, a gellir gweld y rhain dan Data Perfformiad ar y fwydlen ar y chwith. Mae tab Categoreiddio hefyd ar gael, sy'n cynnwys gwybodaeth benodol ar yr elfen hon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae ysgolion yn defnyddio DEWi (system drosglwyddo ddiogel ar-lein) i lanlwytho data i Lywodraeth Cymru a gallant hefyd weld gwybodaeth mewn mwy o fanydler ar eu hysgol trwy'r Setiau Data Craidd, a gyhoeddir yn flynyddol gan Lywodraeth Cymru.

Gellir dod o hyd i ddolenni i'r rhain trwy'r Porth Ysgolion

Gwefan ddefnyddiol iawn mae Llywodraeth Cymru wedi ei chreu i ddal holl ddata ysgolion yw Fy Ysgol Leol. Gallwch roi eich côd post i fewn i weld ysgolion yn eich ardal, neu roi enw ysgol yn y blwch ar y top ar y dde. Dylid nodi, i sicrhau cyfrinachedd, fod Llywodraeth Cymru yn cuddio unrhyw ddata sydd wedi'i seilio ar gohortau o lai na phump a dyma'r rheswm os yw ysgol yn ymddangos i fod heb ddata mewn blwyddyn benodol.

Am fwy o wybodaeth ar ysgolion, ac i gymharu data ar draws Cymru, mae StatsWales yn ffynhonnell Llywodraeth Cymru arall gellir ei defnyddio. 

Cymariaethau Rhanbarthol 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.