Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth (CPCP)

 

Mae'n ofynnol i bob athro sy'n ymgymryd â'i swydd gyntaf fel pennaeth yng Nghymru feddu ar y Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth (CPCP).

Mae'r cymhwyster yn agored i athrawon yn y sector a gynhelir sy'n credu eu bod yn cyrraedd y Safonau Arweinyddiaeth cenedlaethol, ac y mae prifathrawiaeth yn gam nesaf realistig iddynt ac yn un y maent yn ceisio ei gyflawni.

Bydd rownd gyfredol y CPCP yn dechrau ar 26/05/2017.

Mae rhaglen asesu'r CPCP yn dilyn pedwar cam clir:

  • Ffurflen gais
  • Dethol
  • Cymorth
  • Asesu

Ffurflen gais.

  • Rhaid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 18/09/2017
  • Pan fydd ymgeisydd wedi llenwi ei ffurflen gais a'r Pennaeth wedi cwblhau ei argymhelliad, dylid anfon y ffurflen ac AAU terfynol yr ymgeisydd yn uniongyrchol i NPQH@ERW.org.uk.

Dethol.

  • Bydd ymgeiswyr yn cael eu dethol ar gyfer y rhaglen trwy'r AAU a chymeradwyaeth Swyddogion Cymeradwyo'r ALl.

Cymorth.

  • Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn dod yn ymgeiswyr ar gyfer y cymhwyster, a bydd Hyfforddwr Arweinyddiaeth yn cael ei neilltuo ar eu cyfer i'w helpu i baratoi ar gyfer yr asesiad.
  • Bydd ymgeiswyr yn ymgymryd â gweithgareddau Dysgu Proffesiynol, gan gynnwys Tasg Arweinyddiaeth yn eu lleoliad eu hunain.

Asesu.

Bydd ymgeiswyr yn mynd i Ganolfan Asesu lle byddant yn cael eu cyfweld gan baneli Asesu.

CPCP 2017 - 18

Dyddiadau sesiynau briffio. PowerPoint briffio CPCP

 Briffio Cym

Mae ffurflen gais CPCP ar gyfer 2017-18 isod.

Mae angen cyflwyno hwn i CCD erbyn 1pm ar 18fed Medi 2017.

Mae ffurflen adolygiad arweinyddiaeth unigol (ILR) wag isod. Mae angen i chi gyflwyno hon gyda’ch ffurflen gais ar ffurf Word erbyn 1pm ar 18fed Medi 2017 i (email address) Sylwch fod angen cwblhau a thrafod hyn gyda’ch pennaeth a’ch uwch ymgynghorydd her.  SYLWCH fod uchafswm geiriau ar y ddogfen ILR – ni fydd geiriau ychwanegol yn cael eu cyfrif.  

Ni fydd unrhyw fersiwn arall o’r ILR yn cael ei derbyn!

Bydd y cyflwyniad PwyntPŵer hwn yn eich helpu i gwblhau’r ILR.

Dyma rai enghreifftiau o ILRs sydd wedi cael eu cwblhau. 

 


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.