Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch (CALU)

Beth yw statws CALU?

Mae cynorthwywyr addysgu lefel uwch yn ymgymryd ag amrywiaeth eang o rolau – mae rhai yn gweithio ar draws y cwricwlwm ac eraill yn gynorthwywyr arbenigol ar gyfer pwnc neu adran benodol – mae'r gwaith yn amrywio yn ôl y math o ysgol a'i hanghenion a'i  hystod oedran.

  • Ym mhob achos, mae gan gynorthwywyr addysgu lefel uwch o leiaf un maes arbenigedd o ran datblygu dysgu a lles plant a phobl ifanc.
  • Ym mhob achos, mae cynorthwywyr addysgu lefel uwch yn gweithio gydag unigolion, grwpiau bach a dosbarthiadau cyfan i arwain dysgu.
  • Mae statws CALU yn cael ei ddyfarnu gan Lywodraeth Cymru i unigolion sydd wedi profi eu bod yn cyrraedd y Safonau Cenedlaethol ar gyfer CALU.

 

Gwybodaeth am Raglen Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch 2017-18

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn CALU, dewch i sesiwn wybodaeth ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu a Phenaethiaid.

  • Sesiwn Wybodaeth 2017-18  

 Briffio Cym 

Mae croeso i chi (a'ch Pennaeth lle bo hynny'n bosibl) ddod i unrhyw un o'r sesiynau uchod. I gadarnhau eich presenoldeb anfonwch e-bost at

 

lowri.morgan@erw.org.uk

or

hlta@erw.org.uk

 

PECYN CAIS AR GYFER RHAGLEN CYNORTHWYWYR ADDYSGU LEFEL UWCH 2017-18

Safonau Cenedlaethol

Canllawiau Llythrennedd a Rhifedd

Nodyn Briffio'r Pennaeth

Ffurflen Gais CALU

PowerPoint CALU 

 

 Y dyddiad cau ar gyfer dychwelyd ceisiadau yw

1yh 10/07/2017

neu

1yh 10/01/2018

 

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.