Ysgolion ag ymwybyddiaeth o ymlyniad

Ym mis Ionawr 2015, gofynnodd Llywodraeth Cymru i'r consortia rhanbarthol ganfod defnydd strategol o'r elfen o'r Grant Amddifadedd Disgyblion sy'n ymwneud â Phlant sy'n Derbyn Gofal.  Y nod oedd sicrhau bod plant sy'n derbyn gofal yn awr, a phlant fu'n derbyn gofal yn y gorffennol, yn cael cefnogaeth gyson a pharhaus i'w helpu i gyflawni eu potensial addysgol. Y cyngor oedd darparu gwasanaethau rhanbarthol i gynorthwyo ysgolion i ddeall yr heriau emosiynol ac addysgol a wynebir gan y garfan hon o ddysgwyr sy'n agored i niwed. Mae ERW wedi ymateb trwy ymrwymo adnoddau i weithredu'r prosiect ar hyd a lled y rhanbarth.  Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar hyfforddi ysgolion i ddeall a diwallu anghenion emosiynol y dysgwyr hyn yn well er mwyn gwella'u deilliannau addysgol. Mae hyn yn cefnogi nod ERW o adeiladu capasiti a chydnerthedd ysgolion.

Gweledigaeth ERW yw cael rhwydwaith o ysgolion sy'n perfformio'n uchel yn gyson ar draws y rhanbarth gyda phob ysgol yn dda ac yn cynnig safonau addysgu uchel dan arweinyddiaeth dda, a'r holl ddysgwyr yn cyrraedd eu llawn botensial. Er mwyn cyflawni'r weledigaeth hon, byddwn yn gwella capasiti ysgolion trwy gefnogi, herio ac ymyrryd er mwyn iddynt ddod yn sefydliadau sy'n gwella eu hunain, sy'n gadarn, ac sy'n gwella deilliannau i ddysgwyr yn barhaus.

Mae'r anawsterau y mae llawer o'r plant hyn yn eu hwynebu mewn ysgolion yn aml yn deillio o'u profiadau cynnar. Gwyddom fod y rhan fwyaf o blant sy'n mynd i mewn i'r system gofal wedi profi trawma, camdriniaeth, esgeulustod a cholled. Gwyddom hefyd na fydd llawer o'r plant hyn wedi cael y cyfle i ddatblygu ymlyniad diogel â'u prif ofalwr. Mae ymchwil wedi dangos bod y plant hyn yn cael nifer o anawsterau, gan gynnwys: rheoli eu hemosiynau; 'bod ar yr un donfedd' ag eraill; rhesymu moesol ac ymddiried mewn oedolion. Mae ymchwil hefyd wedi dangos bod y plant hyn yn ymddangos fel eu bod yn cael anhawster i feithrin sgiliau gweithredu effeithiol sef yr amrywiaeth o sgiliau allweddol sy'n galluogi plant i chwarae rhan effeithiol mewn dysgu yn yr ystafell ddosbarth. Yn aml, ni fydd strategaethau ystafell ddosbarth sy'n berthnasol i blant ag ymlyniadau cadarn yn effeithiol ar gyfer plant ag ymlyniadau bregus. Mae'r dysgwyr hyn yn ymateb orau i ddull gweithredu sy'n seiliedig ar berthynas ac sy'n ystyried trawma ymhob agwedd ar eu bywyd ysgol.

Mae dealltwriaeth o'r effaith gadarnhaol y gall y model hwn o weithio ei chael ar bob dysgwr yn cynyddu'n gyflym ar draws ysgolion yn ERW. Mae rhestr lawn o'r ysgolion hynny sydd wedi cymryd rhan yn yr hyfforddiant rhanbarthol i'w gweld ar ddiwedd y ddogfen hon. 

 

I gael rhestr o ysgolion sydd wedi derbyn hyfforddiant, cliciwch yma

I glywed rhagor am y rownd nesaf o hyfforddiant, cliciwch yma 

I weld y 70 o ysgolion Cam 3, cliciwch ar y dolenni canlynol: 

Hwb y Gogledd

Hwb y Dwyrain

Hwb y Gorllewin

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.