Bwrdd Cynrychiolwyr y Penaethiaid

Mae Bwrdd Cynrychiolwyr y Penaethiaid yn cynnwys y Cadeirydd neu Gynrychiolydd o bob cymdeithas Penaethiaid yn y chwe Awdurdod Lleol.

Ei nod yw gweithredu fel cyfeirbwynt i ERW wrth gysylltu ag arweinwyr ysgolion.

 

Diben/Rôl y Grŵp:

Bod yn gyfeirbwynt i ERW wrth gysylltu ag arweinwyr ysgol:

  • Galluogi ERW i brofi syniadau ac egwyddorion cyn llunio polisïau ac wrth eu datblygu.
  • Hysbysu ERW am gryfderau a gwendidau posibl y polisïau a'r strategaethau arfaethedig.
  • Croesawu a hyrwyddo dull rhanbarthol o ddatrys problemau.
  • Gweithredu fel dull cyffredinol o rannu gwybodaeth, gan ddefnyddio'r cymorth cof.
  • Rhoi adborth i grwpiau perthnasol o benaethiaid ar sail reolaidd a chytunedig.
  • Cael barn cydweithwyr sy'n benaethiaid ar eitemau y cytunwyd arnynt.
  • Peidio â thrafod pob mater sy'n wynebu'r rhanbarth gyda phob cydweithiwr.

 

 

Karen Lawrence, Ysgol Gynradd Llanfaes, Powys

Sally Speedy, Ysgol Maesydderwen, Powys

Anne Lloyd, Ysgol Gynradd Parkland, Abertawe

Russell Dwyer, Ysgol Gynradd Gymunedol. San Tomos, Abertawe

Jan Kingston, Ysgol Greenhill, Sir Benfro

Steve Perks, Ysgol Dyffryn Aman, Sir Gâr

Julie Kay, Cynrychiolydd ysgol arbennig, Ysgol Penmaes, Powys

Tracey Senchal, Ysgol Coedcae, Sir Gâr

Gwenallt Llwyd Ifan,Ysgol Gyfun Penweddig, Ceredigion

Rhianydd James, Ysgol Gynradd Cenarth, Ceredigion 

Lloyd Jones, CNPT

Carol Bassett, Ysgol Gynradd Catwg, CNPT

Dave Cole, Ysgol Uwchradd Cefn Saeson, CNPT

Ryan Davies, Ysgol Uwchradd Bishop Gore, Abertawe

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.