Polisïau

Gweithdrefn Gwyno

Mae ERW wedi ymrwymo i ymdrin yn effeithiol ag unrhyw bryderon neu gwynion a allai fod gennych o ran ein gwasanaeth.  Os oes gennych gŵyn am y gwasanaeth yr ydych wedi'i gael neu am y gwasanaeth yr ydych yn credu y dylech fod wedi'i gael yna dilynwch y camau a amlinellir isod:

Yn y lle cyntaf dylech gysylltu â Swyddog Cwynion ERW, Ruth Lee, Rheolwr Gweithredol a Phrosiectau. 

Gallwch wneud hyn:

• Yn ysgrifenedig - Y Llwyfan, Ffordd y Coleg, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 3EQ.  

• Ar y ffôn - 01267 676840

• Ar e-bost - ruth.lee@erw.org.uk

• Trwy wefan ERW - www.erw.cymru

 

I ddarllen mwy cliciwch ar y ddolen isod:

Polisi Recriwtio

I ddarllen mwy ar y Polisi Recriwtio cliciwch ar y ddolen isod:

Cod Llywodraethu Corfforaethol Rhanbarthol

Mae’r Cod hwn yn nodi safonau arfer da, ac mae’n cael ei ategu gan bolisïau, systemau a gweithdrefnau priodol, a gynlluniwyd i gyflawni system llywodraethu corfforaethol gadarn. 

Mae’n cefnogi gweledigaeth y Rhanbarth o sicrhau ‘rhwydwaith o ysgolion sy’n perfformio’n gyson uchel ar draws y rhanbarth, gyda phob ysgol yn cynnig safonau addysgu uchel, gyda phob dysgwr yn cyflawni eu potensial llawn’. 

Mae’r Cod hwn yn disgrifio dull gweithredu’r Rhanbarth ar gyfer llywodraethu corfforaethol, mae’n cefnogi ei weledigaeth ac yn arddangos yr ymrwymiad i gynnal y safonau uchaf o integredd, gonestrwydd ac atebolrwydd.

Cliciwch am yr linc isod i gael rhagor o wybodaeth:

Ymgynghorwyr Her Cymeradwy ERW Rolau a Chyfrifoldebau

Nod y ddogfen hon yw gosod y disgwyliadau cyffredin i Ymgynghorwyr Her ar draws y rhanbarth.

Yn ogystal, mae'n gosod y trefniadau a'r disgwyliadau cyffredin ar gyfer Ymgynghorwyr Her cymeradwy ERW a gweithwyr ERW o ran eu trefniadau rheoli perfformiad personol eu hunain a chydymffurfio â'r Cod Ymddygiad perthnasol.

Cliciwch ar y ddolen isod i ddarllen mwy

Fframwaith Swyddogaethau a Rennir

Mae’r ddogfen hon yn cyflwyno fframwaith o swyddogaethau craidd cyffredin i gefnogi’r gwaith o gynllunio a chyflenwi gwasanaethau ar draws Rhanbarth ERW.

Mae’r fframwaith yn nodi’r disgwyliadau a’r manylion sydd wedi’u cynnwys yn y Cytundeb Cyfreithiol rhwng chwe Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys ac Abertawe.

I ddarllen mwy cliciwch ar y ddolen isod

Cynllun Iaith

Mae ERW wedi mabwysiadu’r egwyddor y bydd yn trin y Gymraeg a’r Saesneg ar y sail eu bod nhw’n gyfartal. Mae’r Cynllun Iaith hwn yn disgrifio sut y bydd ERW yn gweithredu’r egwyddor honno wrth gynnig gwasanaethau i randdeiliaid ar draws y rhanbarth.

Mae ERW yn cydnabod Gweledigaeth Iaith Pawb yn 2003, sef creu Cymru ddwyieithog, hynny yw, Cymru ’lle y bydd y Gymraeg a’r Saesneg yn ffynnu ac yn cael eu trin yn gydradd ........lle gall pobl ddewis byw eu bywydau naill ai drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg neu’r ddwy iaith a lle mae bodolaeth y ddwy iaith yn fater o falchder a chryfder i ni i gyd’

Cliciwch ar y ddolen isod i ddarllen mwy:

Polisi Amddiffyn Plant Engreifftiol

I ddarllen mwy ar y Polisi Recriwtio cliciwch ar y ddolen isod:

Polisi Tâl Athrawon Enghreifftiol

I ddarllen mwy ar y Polisi Tâl Athrawon Enghreifftiol cliciwch yma

Polisi Cyfle Cyfartal

I ddarllen mwy ar y Polisi Cyfle Cyfartal cliciwch ar y ddolen isod:

Polisi Cyfle Cyfartal

Polisi Diogelu ac Amddiffyn Plant

I ddarllen mwy ar y Polisi Diogelu ac Amddiffyn Plant cliciwch ar y ddolen isod:

 Polisi Diogelu ac Amddiffyn Plant

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.